• Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Šarūnas Šoblinskas
  212
  Regina Rupšienė
  218
  220
 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Roberta Kaziukonienė
  219
  212
  212
  Jonas Bazys
  217
  Birutė Stankevičienė
  220
  Algimanta Laskauskienė
  220
  Irena Kantautienė
  220
  Vaida Samuolytė
  212
  Rimantas Žičkus
  309

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS 
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Administravimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Administravimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei skyriaus darbo organizavimą.
  2.    Skyriaus darbuotojų pareigybės: skyriaus vedėjas ir kiti bendrąsias Centro funkcijas vykdantys darbuotojai.
  3.    Skyrius yra Centro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
  4.    Skyrius, vykdydamas funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomą veiklą, Centro nuostatais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. užtikrinti Centro vykdomų bendrųjų veiklų teisėtumą;
  5.2. organizuoti Centro aprūpinimą bendrųjų veiklų vykdymui reikalingomis prekėmis ir paslaugomis, kontroliuoti Centro turto, patalpų, inventoriaus efektyvų ir racionalų panaudojimą, tinkamą eksploataciją teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.3. dalyvauti planuojant Centro viešuosius pirkimus;
  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  6.1. užtikrina Centro vykdomų bendrųjų veiklų teisėtumą;
  6.2. rengia sutarčių projektus skyriaus veiklos klausimais, teisiškai įvertina ir teikia pasiūlymus dėl kitų Centro tarnybų, skyrių ar darbuotojų parengtų sutarčių projektų;
  6.3. teikia išvadas ir siūlymus sutarčių, sudarytų skyriaus veiklos klausimais, įgyvendinimo metu; 
  6.4. analizuoja Centro vidinių teisės aktų (tvarkų, taisyklių ir kt.), susijusių su bendrųjų funkcijų vykdymu, projektus, juos teisiškai įvertina ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus;
  6.5. dėl Skyriaus veiklos klausimų pagal įgaliojimą atstovauja Centrui teismuose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, parengia procesinius dokumentus;
  6.6. dėl Skyriaus veiklos klausimų rengia pretenzijas Centro skolininkams;
  6.7. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja konkursus ir atrankas į Centro darbuotojų pareigas;
  6.8. organizuoja Centro darbuotojų veiklos vertinimo procedūras, rengia su tuo susijusius dokumentus;
  6.9. organizuoja Centro darbuotojų darbo drausmės pažeidimų tyrimų procedūras;
  6.10. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą Centre, kontroliuoja Centro rengiamų ir siunčiamų dokumentų tinkamą įforminimą;
  6.11. dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rengiant Centro metinį veiklos planą, rengia kitus su Centro veiklos tikslais susijusius planavimo dokumentus;
  6.12. apskaičiuoja Centro darbuotojų darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;
  6.13. tvarko materialinių vertybių, atsargų, kuro, atsiskaitymų su tiekėjais, rangovais ir užsakovais apskaitą;
  6.14. teikia finansinius duomenis kontroliuojančioms institucijoms;
  6.15. administruoja Centro interneto svetainės tvarkymo programinę įrangą, užtikrina interneto svetainės funkcionavimą; 
  6.16. įgyvendina Centro kompiuterinio tinklo, kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti informacinių technologijų saugą;
  6.17. organizuoja Centro valdomo nekilnojamojo turto techninę priežiūrą ir apsaugą;
  6.18. organizuoja kito kultūros ministro valdymo srityje esančio nekilnojamojo turto techninę priežiūrą;
  6.19. organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą;
  6.20. įgyvendina korupcijos prevencijos priemones ir administruoja informaciją apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus Centro veikloje;
  6.21. užtikrina asmens duomenų tvarkymą Centro veikloje;
  6.21. vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, konsultuoja darbuotojus privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais;
  6.22. rengia Centro dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymus, registrų sąrašus;
  6.23. formuoja ir tvarko Centro archyvą;
  6.24. įgyvendina Centro vidaus ir išorės komunikaciją;
  6.25. nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.26. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus;
  6.27. koordinuoja saugos ir sveikatos darbe reikalavimų laikymąsi;
  6.28. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindama tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
  6.29. pagal kompetenciją arba pagal įgaliojimą atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, komisijose, darbo grupėse;
  6.30. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Centro direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus;

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Skyriaus darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi šias teises:
  7.1.    tinkamai ir laiku gauti informaciją ir dokumentus iš Centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų ir įstaigų, reikalingus tarnybos funkcijoms atlikti;
  7.2. sudaryti sąlygas mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti, suderinus su tarnybos vadovu, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  7.3. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
  7.4.    teikti pasiūlymus tarnybos darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.5.    teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  8.    Skyriaus darbuotojų pareigos:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomas užduotis kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų skaidrumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra atsakingas už skyriui pavestų funkcijų vykdymą, skyriaus darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. Skyriaus vedėjo teisėto nebuvimo darbe metu jo funkcijas laikinai atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas. 
  10.    Skyriaus darbas organizuojamas Centro buveinėje adresu: Šnipiškių g. 3, Vilniuje.
  11.    Skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai yra numatyti jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.

  ___________________________________________

 • Statybos sutarčių administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lijana Bazienė
  222
  Alina Grybauskienė
  221
  221
  Nerijus Mocevičius
  222
  Saulius Mačiūnas
  222
  Ingrida Baležentienė
  217

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS 
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Statybos sutarčių administravimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Statybos sutarčių administravimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei skyriaus darbo organizavimą.
  2.    Skyriaus darbuotojų pareigybės: skyriaus vedėjas, teisininkas, viešųjų pirkimų specialistas.
  3.    Skyrius yra Centro struktūrinis padalinys, pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui.
  4.    Skyrius, vykdydamas funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomą veiklą, Centro nuostatais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  5.1. dalyvauti planuojant Centro viešuosius pirkimus ir jiems rengiantis, parengti ir teikti Centro direktoriui tvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais Centro viešųjų pirkimų planus; 
  5.2. organizuoti Centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, susijusius su paveldotvarkos programų, kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų bei kultūros įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto būklės pagerinimu, vykdyti juos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka;
  5.3. užtikrinti Centro veiklų, vykdomų įgyvendinant šių nuostatų 5.1 ir 5.2 papunkčius, atitiktį teisės aktų reikalavimams. 
  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  6.1. pagal Centro tarnybų ir skyrių pateiktus duomenis apibendrina Centro planuojamų atlikti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planą ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Centro direktoriui;
  6.2. rengia ir skelbia Centro viešųjų pirkimų pagal tos pačios sutarties rūšį suvestines;
  6.3. analizuoja ir vertina kitų Centro tarnybų ir skyrių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;
  6.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
  6.5. organizuoja ir vykdo Centro viešuosius pirkimus;
  6.6. tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ir skelbia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus; 
  6.7. rengia Centro sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
  6.8. tvarko Centro sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą, atlieka šių sutarčių verčių bei galiojimo kontrolę; 
  6.9. atlieka kitas perkančiajai organizacijai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas pareigas;
  6.10. konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
  6.11. teikia išvadas ir siūlymus, rengia reikiamus dokumentus dėl viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo; 
  6.12. derina ir vizuoja projektų vadovų ir kitų Centro gamybiniuose padaliniuose dirbančių darbuotojų pagal kompetenciją parengtus raštus, susijusius su viešųjų pirkimų sutarčių sudarymu, vykdymu ir pasibaigimu ;
  6.13. teikia išvadas ir siūlymus dėl poreikio parengti ar tikslinti Centro vidaus teisės aktus (tvarkas, taisykles, aprašus, rekomendacijas ir kt.), rengia Centro vidaus tvarkos teisės aktus pagal kompetenciją kuruojamoje srityje;
  6.14. parengia atstovavimo Centrui teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose strategiją, pagal įgaliojimą atstovauja Centrui visuose teismuose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, parengia procesinius dokumentus;
  6.15. gamybinių sričių specialistų siūlymu ir pagrindimu rengia pretenzijas, raginimus ir kitus dokumentus galimai prievoles pažeidusioms šalims;
  6.16. nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  6.17. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus;
  6.18. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
  6.19. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
  6.20. teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar visuomenės informavimo priemonėse;
  6.21. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus, su skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Skyrius turi šias teises:
  7.1.    tinkamai ir laiku gauti informaciją ir dokumentus iš Centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų ir įstaigų, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
  7.2.    sudaryti sąlygas mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti, suderinus su skyriaus vedėju, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  7.3.    gauti darbui reikalingas priemones ir įranga;
  7.4. teikti pasiūlymus skyriaus darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.5. teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  7.6. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
  8.    Skyriaus darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi šias pareigas:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomas užduotis kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų skaidrumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Statybos sutarčių administravimo skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra atsakingas už skyriui pavestų funkcijų vykdymą, skyriaus darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. Skyriaus vedėjo teisėto nebuvimo darbe metu jo funkcijas laikinai atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas. 
  10.    Skyriaus darbas organizuojamas Centro buveinėje adresu: Šnipiškių g. 3, Vilniuje.
  11.    Skyriaus darbuotojams keliami reikalavimai, teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai
  ______________________________

 • Projektų valdymo tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Daunoras
  214
  Rūtenis Pocius
  214
  Egidijus Sudikas
  214
  Egidijus Norvaišas
  214
  Liudas Balčiūnas
  Projektų administratorius
  213

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  PROJEKTŲ VALDYMO TARNYBOS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Projektų valdymo tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Projektų valdymo tarnybos (toliau – tarnybos) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei tarnybos darbo organizavimą.
  2.    Tarnybos darbuotojų pareigybės: tarnybos vadovas, projekto vadovas, projekto vadovas infrastuktūros priežiūrai.
  3.    Tarnyba yra Centro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui.
  4.    Tarnyba, vykdydama funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Centro vykdomą veiklą, Centro nuostatais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  5. Pagrindiniai tarnybos uždaviniai:
  5.1. koordinuoti Centro projektų, vykdomų pagal paveldotvarkos programas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programas, įgyvendinimą;
  5.2. koordinuoti Centro įgyvendinamų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus, užtikrinant tinkamą projektų finansavimo panaudojimą, vykdyti šių projektų stebėseną;
  5.3. organizuoti kultūros įstaigų visos infrastruktūros būklės stebėseną ir būklės vertinimą, išvadų ir siūlymų dėl šios būklės gerinimo teikimą.
  6. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  6.1. administruoja Centro vykdomus projektus nuo inicijavimo iki baigtinio rezultato tam tikruose šio proceso etapuose, pagal kompetenciją, įtraukiant ir kitus kompetentingus Centro struktūrinius padalinius, rengia veiklos ataskaitas;
  6.2. pagal kompetenciją, bendradarbiaudama su gamybinės paskirties ir specialias funkcijas vykdančiais Centro struktūriniais padaliniais, įgyvendina nuostatų 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytus pagrindinius tarnybos uždavinius;
  6.3. kontroliuoja, kad paslaugų sutartys, susijusios su projekto įgyvendinimu, būtų vykdomos pagal jose nustatytas sąlygas, kokybiškai ir laiku;
  6.4. koordinuoja Centro struktūrinių padalinių projektų įgyvendinimo procesus;
  6.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Centro strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų įgyvendinimo;
  6.6. pagal kompetenciją rengia arba organizuoja Centro projektų dokumentų rengimą;
  6.7. vykdo įgyvendinamų projektų biudžeto kontrolę, siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo, teikia siūlymus dėl biudžeto lėšų skyrimo ir (ar) perskirstymo;
  6.8. pagal kompetenciją vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, atlieka projektų stebėseną, rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti;
  6.9. bendradarbiauja su kitais Centro struktūriniais padaliniais bei pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją projektų įgyvendinimo klausimais;
  6.10. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja tarnybos viešųjų pirkimų dokumentų (viešojo pirkimo užduotys, techninės specifikacijos) rengimą; 
  6.11. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
  6.12. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus;
  6.13. registruoja, tvarko tarnybos veiklos dokumentus, užtikrindama tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka;
  6.14. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo tiesioginius Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus. 
  6.15. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
  6.16. pagal kompetenciją Administravimo skyriui teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse.

  III SKYRIUS
  TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Tarnyba turi šias teises:
  7.1.    sudaryti sąlygas tinkamai ir laiku gauti informaciją ir dokumentus iš Centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų ir įstaigų, reikalingą tarnybos funkcijoms atlikti;
  7.2. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tarnybos vadovu, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  7.3. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
  7.4.    teikti pasiūlymus tarnybos darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.5.    teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  7.6. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių, reikalingų tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
  8. Tarnybos darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi šias pareigas:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti tarnybos kompetencijai priskirtas funkcijas ir Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Projektų valdymo tarnybai vadovauja tarnybos vadovas, kuris yra atsakingas už tarnybai pavestų funkcijų vykdymą, tarnybos darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui. Tarnybos vadovo teisėto nebuvimo darbe metu jo funkcijas laikinai atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas. 
  10.    Tarnybos darbas organizuojamas Centro buveinėje adresu: Šnipiškių g. 3 Vilniuje. 
  11.    Tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai yra numatyti jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi tarnybos darbuotojai.


  ___________________________________________

 • Projektavimo priežiūros tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donatas Raginis
  312
  Ieva Vilytė
  Respublikos g. 38, Panevėžys
  Irena Staniūnienė
  311
  Daina Vanagaitė Garbanovienė
  311
  Elena Kazlauskaitė
  312

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Projektavimo priežiūros tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Projektavimo priežiūros tarnybos (toliau – tarnybos) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei tarnybos darbo organizavimą.
  2.    Tarnybos darbuotojų pareigybės: tarnybos vadovas, projektavimo vadovas.
  3.    Tarnyba yra Centro  struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui.
  4.    Tarnyba, vykdydama funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Centro vykdomą veiklą, Centro nuostatais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  5. Pagrindiniai tarnybos uždaviniai:
  5.1. organizuoti paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų kultūros paveldo objektų projektavimo darbus ir vykdyti jų priežiūrą;
  5.2. organizuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų objektų projektavimo darbus ir vykdyti jų priežiūrą.
  6. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  6.1. teikia motyvuotas išvadas dėl projektinės dokumentacijos tikslingumo, atlieka planuojamos projektinės dokumentacijos kaštų analizę, teikia išvadas ir siūlymus Centro vadovybei dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio projektavimui; 
  6.2. atlieka gaunamos dokumentacijos, susijusios su projektavimo darbų poreikiu, vertinimą, teikia pastabas ir siūlymus dėl šios dokumentacijos atitikties teisės aktams ir jos tikslinimo;
  6.3.    organizuoja kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkybos projektų techninės dokumentacijos rengimą;
  6.4.    organizuoja kultūros įstaigų infrastruktūros objektų techninės dokumentacijos (projektų)  rengimą;
  6.5.    nagrinėja ir pagal kompetenciją teikia siūlymus Centro vadovybei dėl paveldotvarkos programų tobulinimo;
  6.6. dalyvauja vertinant kultūros paveldo objektų ir kultūros įstaigų infrastruktūros techninę būklę, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl techninės būklės gerinimo;
  6.7. teikia motyvuotas išvadas dėl planuojamų sprendinių, poreikio ir kaštų pagrįstumo;
  6.8. kontroliuoja projektavimo procesus;
  6.9. kontroliuoja projektų vykdymo priežiūrą;
  6.10. teikia motyvuotas išvadas dėl projektinės dokumentacijos tinkamumo;
  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja gamybiniuose pasitarimuose, objektų užbaigimo procedūrose;
  6.12. rengia projektavimo užduotis (technines specifikacijas) viešųjų pirkimų konkursams projektavimo darbams įsigyti;
  6.13. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus, prisideda nagrinėjant tiekėjų prašymus, skundus, paklausimus ir pretenzijas, dalyvauja tikrinant tiekėjų kvalifikaciją;
  6.14. teikia siūlymus Centro vadovybei dėl projektavimo organizavimo, projektavimo paslaugų sutarčių tobulinimo;
  6.15. pagal kompetenciją teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar visuomenės informavimo priemonėse;
  6.16. rengia metines tarnybos veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomais uždaviniais bei funkcijomis;
  6.17. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse.

  III SKYRIUS
  TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Tarnyba turi šias teises:
  7.1.    tinkamai ir laiku gauti informaciją ir dokumentus iš Centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų ir įstaigų, reikalingus tarnybos funkcijoms atlikti;
  7.2. sudaryti sąlygas mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti, suderinus su tarnybos vadovu, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  7.3. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
  7.4.    teikti pasiūlymus tarnybos darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.5.    teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  7.6. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių, reikalingų tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
  8. Tarnybos darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi šias pareigas:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti tarnybos kompetencijai priskirtas funkcijas bei Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Projektavimo priežiūros tarnybai vadovauja tarnybos vadovas, kuris yra atsakingas už tarnybai pavestų funkcijų vykdymą, tarnybos darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Tarnybos vadovo teisėto nebuvimo darbe metu jo funkcijas laikinai atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas. 
  10.    Tarnybos darbas organizuojamas Centro buveinėje adresu Šnipiškių g. 3, Vilniuje.
  11.    Tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai yra numatyti Centro direktoriaus patvirtintuose pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi tarnybos darbuotojai.

  ___________________________________________

 • Techninės priežiūros tarnyba
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Viktoras Vilkišius
  213
  Zigmas Arcišauskas
  Liepų g. 66, Klaipėda
  Miron Čebatul
  309
  Vytautas Liubinas
  Salantų g. 18, Plungė
  Asta Mainonienė
  Laisvės al. 101A, Kaunas
  Eugenijus Tautkus
  Respublikos g. 38, Panevėžys
  Jonas Volodko
  J. Gruodžio g. 37, Rokiškis
  Sonata Macijauskienė
  309

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Techninės priežiūros tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Techninės priežiūros tarnybos (toliau – tarnybos) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei tarnybos darbo organizavimą.
  2.    Tarnybos darbuotojų pareigybės: tarnybos vadovas, techninės priežiūros projekto vadovas ir sąmatininkas.
  3.    Tarnyba yra Centro struktūrinis padalinys, pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui.
  4.    Tarnyba, vykdydama funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomą veiklą, Centro nuostatais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  5. Pagrindiniai tarnybos uždaviniai yra:
  5.1. peržiūrėti ir vertinti iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautą, einamųjų metų paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentaciją;
  5.2. peržiūrėti ir vertinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentaciją pagal kompetenciją;
  5.3. paveldotvarkos programų tvarkybos darbų techninė priežiūra;
  5.4. kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų tvarkomųjų statybos darbų vykdymo ir techninė priežiūra, infrastruktūros būklės stebėsena.
  6. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  6.1. užtikrina tinkamą Centro veiklų ir projektų, vykdomų pagal šių nuostatų 5.1–5.4 papunkčius, įgyvendinimą ir atsako už projektų veiklos administravimą;
  6.2. atlieka Centro veiklų ir projektų, vykdomų pagal šių nuostatų 5.1–5.4 papunkčius, sprendinių, poreikio ir kaštų pagrįstumo vertinimą pagal kompetenciją, teikia apibendrintus siūlymus ir išvadas;
  6.3. rengia išvadas dėl planuojamų statybos ir tvarkybos darbų kaštų, darbų tikslingumo;
  6.4. dalyvauja rengiant kultūros paveldo objektų statybos, tvarkybos ir techninės priežiūros viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir pagal kompetenciją parengia viešojo pirkimo užduotis (technines specifikacijas);
  6.5. dalyvauja viešųjų pirkimų konkursų procese, pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant tiekėjų paklausimus ir pretenzijas bei atliekant pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimą;
  6.6. teikia siūlymus dėl statybos ir tvarkybos darbų organizavimo, rangos sutarčių tobulinimo;
  6.7. atlieka tarnybai priskirtų objektų projektinės dokumentacijos peržiūrą ir teikia apibendrintus siūlymus dėl dokumentacijos tobulinimo Centro direktoriaus pavaduotojui;
  6.8. vykdo paveldotvarkos programų tvarkybos darbų techninę priežiūrą;
  6.9. vykdo tarnybai priskirtuose objektuose, kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų, tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą;
  6.10. vykdo tarnybai priskirtuose objektuose, kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų, statybos darbų techninę priežiūrą;
  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja statinio statybos techninės priežiūros grupės veikloje;
  6.12. atlieka techninės priežiūros kontrolę kituose tarnybai priskirtuose objektuose;
  6.13. užtikrina visų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ tinkamą įgyvendinimą statybos ir tvarkybos darbų vykdymo metu.
  6.14. savo kompetencijos ribose vadovauja statinio statybos ir tvarkybos techninei priežiūrai, užtikrina statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijų atlikimą,   vykdo paveldotvarkos programų tvarkybos darbų techninę priežiūrą, organizuoja ir /arba vykdo infrastruktūros modernizavimo programų tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą; 
  6.15. atstovauja užsakovą priskirtuose paveldo tvarkybos objektuose vykdant projekto vadovo funkcijas.
  6.16. vykdo statinių techninę priežiūrą, konsultuoja kultūros įstaigas pastatų naudojimo, techninės būklės gerinimo klausimais; 
  6.17. kontroliuoja, kad visuose statinio projekto pakeitimuose ir visuose statinio statybos etapuose būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
  6.18. kontroliuoja tvarkomųjų statybos darbų kokybę bei statybos ir tvarkybos technologinio proceso nuoseklumą;
  6.19. kontroliuoja tvarkomiesiems statybos ir tvarkybos darbams skirtų valstybės biudžeto  lėšų tinkamą panaudojimą;
  6.20. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekamuose statinio statybos patikrinimuose, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, patikrina ir priima iš statybos vadovo atliktus statybos darbus ir statytos darbų rezultatus; 
  6.21. vertina ir analizuoja kultūros įstaigų infrastuktūros būklę, ir, atsižvelgdama į kultūros įstaigų poreikius, teikia siūlymus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl infrastuktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) būklės gerinimo;
  6.22. atlieka Kultūros ministerijai teikiamų kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektų, siūlomų įrašyti į kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas, sąnaudų ir techninių sprendinių vertinimą;
  6.23. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant avarijų ir avarijų grėsmių likvidavimo (remonto) darbus kultūros įstaigose; 
  6.24. teikia konsultacijas paveldo tvarkybos klausimais kultūros paveldo objektų valdytojams;
  6.25. vykdo kitas su paveldotvarkos programų rengimu ir įgyvendinimu susijusias funkcijas, nurodytas kituose teisės aktuose ir kultūros ministro pavedimuose;
  6.26. bendradarbiauja su kitais Centro struktūrinius padaliniais bei pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją projektų finansavimo ir įgyvendinimo klausimais;
  6.27. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus;
  6.28. registruoja, tvarko tarnybos veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
  6.29. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
  6.30. pagal kompetenciją teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar visuomenės informavimo priemonėse;
  6.31. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
  6.32. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus, su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  III SKYRIUS
  TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Tarnyba turi šias teises:
  7.1.    tinkamai ir laiku gauti informaciją ir dokumentus iš Centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų ir įstaigų, reikalingus tarnybos funkcijoms atlikti;
  7.2. sudaryti sąlygas mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti, suderinus su tarnybos vadovu, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  7.3. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
  7.4.    teikti pasiūlymus tarnybos darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.5.    teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  7.6. Tarnyba gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių, reikalingų tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
  8. Tarnybos darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, turi šias pareigas:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti tarnybos kompetencijai priskirtas funkcijas ir Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Tarnybai vadovauja tarnybos vadovas, kuris yra atsakingas už tarnybai pavestų funkcijų vykdymą, tarnybos darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui. Tarnybos vadovo teisėto nebuvimo darbe metu jo funkcijas laikinai atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas. 
  10.    Tarnybos darbas organizuojamas Centro buveinėje adresu: Šnipiškių g. 3, Vilniuje. 
  11.    Tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai, teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta Centro direktoriaus patvirtintuose jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi tarnybos darbuotojai.

  ___________________________________________

 • Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupė FIXUS Mobilis
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Viltė Janušauskaitė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Erika Kielė
  Grupės vadovo pavaduotoja
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Emilija Armakauskaitė
  Komandos vadovė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Saulius Ušpalis
  Komandos vadovas
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Marius Skerniškis
  Komandos vadovas
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Inga Vilkaitytė
  Prevencinės priežiūros specialistė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Viktorija Siaurusevičiūtė
  Prevencinės priežiūros specialistė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Laura Gaižutytė
  Prevencinės priežiūros specialistė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Tomas Talalas
  Prevencinės priežiūros specialistas
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Kęstutis Minderis
  Prevencinės priežiūros specialistas
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Rolandas Juodgudis
  Prevencinės priežiūros specialistas
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Milda Petrokaitė
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Gabrielė Klydžiūtė
  Tyrėja
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Olga Ščit
  Tyrėja
  Smolensko g. 15A, Vilnius
  Eglė Juravičienė
  Tyrėja
  Tikslinėse atostogose

  KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
  KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS FIXUS MOBILIS VEIKLŲ NUOSTATAI 

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis veiklų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis (toliau – grupė FIXUS Mobilis) uždavinius, veiklas (funkcijas), teises ir pareigas bei grupės FIXUS Mobilis darbo organizavimą.
  2.    Grupės FIXUS Mobilis darbuotojų pareigybės: grupės FIXUS Mobilis vadovas, veiklos koordinatorius, prevencinės priežiūros vadovas–architektas, prevencinės priežiūros vadovas–inžinierius, prevencinės priežiūros specialistas–architektas.
  3.    Grupė FIXUS Mobilis yra Centro struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
  4.    Grupė FIXUS Mobilis, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimą ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, remiasi Europos standartu 16096:2012 „Kultūros vertybių išsaugojimas. Nekilnojamojo kultūros paveldo būklės įvertinimas ir ataskaita“, ICOMOS chartija – Architektūros paveldo analizės, konservavimo ir konstrukcijų restauravimo principai (2003 m.) taip pat kitais tarptautines paveldo apsaugos tendencijas atspindinčiais tarptautiniais šaltiniais.

  II SKYRIUS
  GRUPĖS FIXUS MOBILIS UŽDAVINIAI IR VEIKLOS (FUNKCIJOS)
   
  5. Pagrindiniai grupės FIXUS Mobilis uždaviniai yra:
  5.1. sukurti kultūros paveldo objektų prevencinės stebėsenos ir priežiūros sistemą;
  5.2. kultūros paveldo objektų valdytojų sąmoningumo ir prevencinės priežiūros įgūdžių stiprinimas.
  6. Grupė FIXUS Mobilis, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias veiklas (funkcijas):
  6.1. organizuoja ir vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbus, rengia tyrimų ataskaitas ir priežiūros planus;
  6.2. organizuoja ir užtikrina su veiklomis susijusių sutarčių ir kitos dokumentacijos rengimą, pasirašymą, įgyvendinimą ir kontrolę, įskaitant ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimą BĮ Kultūros paveldo centras ir veiklas kontroliuojančioms institucijoms;
  6.3. organizuoja, koordinuoja ir vykdo bendradarbiavimą su BĮ Kultūros paveldo centras, BĮ Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, „Riksantikvaren“ (Norvegija) ir „KA“ (Norvegija), užtikrina duomenų pateikimą minėtiems subjektams; 
  6.4. dalyvauja darbo grupių, sudarančių objektų atrankos metodiką ir vykdančių objektų atranką, veikloje, teikia siūlymus dėl atrinktų objektų sąrašo, jį tvirtina;
  6.5. nustato prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų poreikius ir įtraukia objektus į pirkimo planus bei dalyvauja rengiant perkamų prekių ir paslaugų specifikacijas;
  6.6. pagal savo kompetenciją organizuoja ir rengia metodinę ir edukacinę medžiagą, skirtą grupės FIXUS Mobilis veiklai, nuolat ją tobulina, formuluoja užduotis išorės ekspertams, priima jų atliktus darbus, teikia pastabas, tikrina ir tvirtina parengtus dokumentus;
  6.7. bendrauja su objektų valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų, paslaugų klausimais;
  6.8. supažindina visuomenę su grupės FIXUS Mobilis veiklomis Lietuvoje ir užsienyje;
  6.9. organizuoja ir dalyvauja seminaruose, mokymuose, patirties perėmimo vizituose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus grupės FIXUS Mobilis  veiklos, paveldo statinių tyrimų bei prevencinės priežiūros ir tvarkybos klausimais ir vykdo informacijos apie veiklas sklaidą;
  6.10. registruoja, tvarko grupės FIXUS Mobilis veiklos dokumentus, užtikrindama tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
  6.11. sprendžia kitus grupės FIXUS Mobilis kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina kitas veiklas (funkcijas), kurių reikia tam, kad būtų pasiekti grupės FIXUS Mobilis uždaviniai, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus, susijusius su atliekamomis veiklomis.

  III SKYRIUS
  GRUPĖS FIXUS MOBILIS TEISĖS IR PAREIGOS

  7.    Grupės FIXUS Mobilis darbuotojai, vykdydami pavestas veiklas (funkcijas), turi šias teises:
  7.1.    gauti grupės FIXUS Mobilis veiklai vykdyti reikalingą informaciją ir dokumentus;
  7.2.    teikti Centro direktoriui pasiūlymus grupės FIXUS Mobilis darbo organizavimo tobulinimo klausimais;
  7.3.    teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl šių nuostatų pakeitimo ar papildymo;
  7.4. Grupė FIXUS Mobilis gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių, reikalingų grupės FIXUS Mobilis uždaviniams įgyvendinti ir veikloms (funkcijoms) vykdyti.
  8.    Grupės FIXUS Mobilis darbuotojų pareigos:
  8.1.     laiku ir kokybiškai vykdyti grupės FIXUS Mobilis kompetencijai priskirtas veiklas ir Centro direktoriaus pavedimus;
  8.2. užtikrinti visos informacijos apie vykdomas veiklas ir užduotis kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
  8.3.     savo darbe vadovautis šiais nuostatais bei pareigybių aprašymais.

  IV SKYRIUS
  GRUPĖS FIXUS MOBILIS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.    Grupei FIXUS Mobilis vadovauja grupės FIXUS Mobilis vadovas, kuris yra atsakingas už grupei FIXUS Mobilis pavestų veiklų įgyvendinimą, grupės FIXUS Mobilis darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Grupės FIXUS Mobilis vadovas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. Grupės FIXUS Mobilis vadovo ligos, atostogų, komandiruotės ir kt. atveju jį pavaduoja Centro direktoriaus įsakymu paskirtas grupės FIXUS Mobilis darbuotojas.
  10.    Grupės FIXUS Mobilis darbuotojams keliami reikalavimai, teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  11. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
  12. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi grupės FIXUS Mobilis darbuotojai.
  __________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-14