Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS-PERSONALO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) administratorius-personalo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Administratorius-personalo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo administravimo klausimus, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų archyvavimą;
4.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. išmanyti kanceliarinę kalbą, kalbos kultūrą ir raštvedybos taisykles;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis informacijos kaupimo priemonėmis);
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo ir dokumentų valdymo srityje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

    5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia darbo sutarčių ir Centro direktoriaus įsakymų personalo valdymo klausimais projektus;
5.2. formuoja ir diegia kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo modelį;
5.3. organizuoja Centro darbuotojų veiklos vertinimo procedūras, rengia su tuo susijusius dokumentus;
5.4. dalyvauja Centro darbuotojų darbo drausmės pažeidimų tyrimų procedūras;
5.5. sprendžia Centro žmogiškųjų išteklių valdymo srityje kylančius klausimus, suderinus su Centro darbuotojais, pateikia Skyriaus vedėjui ar Centro vadovybei konkrečius klausimų sprendimo siūlymus;
5.6. dalyvauja rengiant Centro administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;     
5.7. organizuoja naujų Centro darbuotojų supažindinimą su pagrindiniais Centro vidaus teisės aktais ir darbo tvarka, padeda integruotis į Centro veiklą;
5.8. pagal kompetenciją atlieka Centro strateginių, veiklos tikslų ir nustatytų veiklos rodiklių įvykdymo kontrolę; 
5.9. rengia darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) planą, teikia jį direktoriui tvirtinti;
5.11. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.12. informuoja Centro darbuotojus apie Centro veiklas, uždavinius, numatytus  renginius, mokymus, konferencijas, posėdžius, pasitarimus ir teikia kitą svarbią informaciją;
5.15. organizuoja ir techniškai aptarnauja pasitarimus, diskusijas ir kitokio pobūdžio susitikimus su Centro vadovybe ir (ar) Centro darbuotojais, informuoja apie konkretaus pasitarimo datą ir laiką, suteikia visapusišką informaciją dėl susitikimų turinio;
5.16. dalyvauja organizuojant Centro renginius;
5.17. organizuoja Centro renginiams reikiamų patalpų (salių) tinkamą parengimą posėdžiams, rūpinasi šių renginių darbotvarkėmis, jų išsiuntimu ir dalyvių kvietimu;
5.18. organizuoja Centro vadovybės svečių pasitikimą, interesantų priėmimą;
5.19. Centro vadovybės nurodymu teikia jų užduotis kitiems Centro darbuotojams;
5.20. sudaro ir koreguoja Centro darbuotojų kontaktinius sąrašus;
5.21. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Centro veiklos viešinimo strategiją;
5.22. dalyvauja rengiant pranešimus spaudai, teikia informaciją žiniasklaidai apie Centro veiklą, susitikimus, renginius ir kitą, su Centro veikla susijusią, aktualią visuomenei informaciją, skelbia informaciją Centro internetinėje svetainėje;
5.23. vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.