Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Projektavimo priežiūros tarnybos (toliau – tarnyba)  vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, teritorijų planavimo, projektavimo darbus ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;
4.3. turėti organizacinių gebėjimų, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
4.6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų valdymo (vadybos), nekilnojamojo kultūros paveldo ar statybos projektavimo valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atsako už tarnybos nuostatuose tarnybai keliamų ir nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, laikantis kokybės standartų ir terminų;
5.2. organizuoja iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautos, einamųjų metų, paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų projektų, dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;
5.3. organizuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;
5.4. organizuoja išvadų dėl projektinės dokumentacijos tikslingumo paprastojo remonto atvejais parengimą;
5.5. organizuoja planuojamų sprendinių, poreikio ir kaštų pagrįstumo vertinimą, teikia Centro vadovybei apibendrintus siūlymus ir išvadas;
5.6. teikia Centro vadovybei motyvuotas išvadas dėl planuojamų projektavimo kaštų;
5.7. koordinuoja tarnybos veiklą vertinant kultūros paveldo ir kitų objektų techninę būklę;
5.8. organizuoja projektavimo užduočių (techninių specifikacijų) rengimą viešiesiems pirkimams atlikti; 
5.9. koordinuoja tarnybos veiksmus viešųjų pirkimų procese, pagal kompetenciją prisidėdamas prie tiekėjų paklausimų ir pretenzijų  nagrinėjimo;
5.10. koordinuoja tarnybos veiksmus atliekant pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimą pagal kompetenciją;
5.11. teikia siūlymus Centro vadovybei dėl projektavimo organizavimo, projektavimo paslaugų sutarčių tobulinimo;
5.12. organizuoja projektavimo procesų kontrolę;
5.13. organizuoja projektinės dokumentacijos tinkamumo vertinimą, teikia motyvuotas išvadas ir siūlymus dėl šios dokumentacijos tobulinimo;
5.14. organizuoja projektų vykdymo priežiūros kontrolę;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja gamybiniuose pasitarimuose, objektų užbaigimo procedūrose;
5.16. organizuoja visos informacijos apie tarnybos vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
5.17.  pagal kompetenciją teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar visuomenės informavimo priemonėse;
5.18. rengia metines tarnybos veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Centro vadovybei, susijusius su vykdomais uždaviniais bei funkcijomis;
5.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paveldotvarkos programų projektus, teikia Centro vadovybei motyvuotas pastabas ir pasiūlymus;
5.20. atstovauja tarnybą gamybinės paskirties ir specialias funkcijas vykdančių Centro struktūrinių padalinių vadovų darbiniuose susirinkimuose;
5.21. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
5.22. organizuoja tarnybos veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.23. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.24. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus, su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.