Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
PROJEKTAVIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PROJEKTAVIMO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Projektavimo priežiūros tarnybos (toliau – tarnyba) projektavimo vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Projektavimo vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas tarnybos vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip menų studijų krypčių grupės architektūros studijų krypties ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, projektavimo darbus ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;
4.3. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
4.6. būti susipažinęs su Statybos darbų žurnalo pildymu, kaip reikalauja Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedas, įskaitant elektroninį Statybos darbų žurnalą, jeigu jis būtų įdiegtas Centre;
4.7. turėti bent minimalių įgūdžių dirbant su statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) programa bei išmanyti BIM principus;
4.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo kultūros paveldo projektavimo ar projektavimo valdymo srityje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautos, einamųjų metų, paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų projektų, dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;
5.2. vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;

5.3. parengia išvadas dėl projektinės dokumentacijos tikslingumo paprastojo remonto atvejais;
5.4. vertina planuojamų sprendinių poreikio ir kaštų pagrįstumą, teikia siūlymus ir išvadas dėl jų;
5.5. parengia išvadas dėl planuojamų projektavimo kaštų;
5.6. vertina su tarnybos veikla susijusių objektų būklę;
5.7. rengia projektavimo užduotis (technines specifikacijas) viešiesiems pirkimams atlikti; 
5.8. dalyvauja viešųjų pirkimų procese, prisidėdamas prie tiekėjų prašymų, paklausimų, pretenzijų nagrinėjimo;
5.9. dalyvauja viešųjų pirkimų procese, atliekant pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimą pagal kompetenciją;
5.10. teikia siūlymus dėl projektavimo organizavimo, projektavimo paslaugų sutarčių tobulinimo;
5.11. vykdo projektavimo procesų kontrolę;
5.12. vertina projektinės dokumentacijos tinkamumą, teikia išvadas ir siūlymus dėl šios dokumentacijos tobulinimo;
5.13. kontroliuoja projektų vykdymo priežiūrą;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose;
5.15. kaupia ir saugo informaciją apie savo vykdomus projektus elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;
5.16. tarnybos nuostatuose tarnybai keliamus ir nustatytus uždavinius bei funkcijas įgyvendina laikydamasis kokybės standartų ir terminų;
5.17.  pagal kompetenciją teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar visuomenės informavimo priemonėse;
5.18. teikia informaciją ir duomenis metinėms tarnybos veiklos ataskaitoms, teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomais uždaviniais bei funkcijomis;
5.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant paveldotvarkos programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.20.  pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus bei dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
5.21. Tarnybos veiklos dokumentus registruoja ir tvarko, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.22. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.23. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus tarnybos vadovo ir Centro vadovybės, su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
6. Konkretūs objektai projektavimo vadovui yra priskiriami tarnybos vadovo siūlymu, Centro direktoriaus įsakymu.