Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS SĄMATININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Techninės priežiūros tarnybos (toliau – tarnyba) sąmatininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Sąmatininkas yra tiesiogiai pavaldus tarnybos vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti techninio profilio inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo bei projekto dalies priežiūros vykdymo vadovo pareigas (Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas);
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pastatų statybą, projektavimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis;
4.7. mokėti pildyti Statybos darbų žurnalą, kaip reikalauja Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedas, įskaitant elektroninį Statybos darbų žurnalą, jeigu jis būtų įdiegtas Centre;
4.9. turi būti susipažinęs su kompiuterinėmis statybų skaičiuojamosios kainos sąmatų nustatymo programomis, turėti darbo su SISTELA programa patirties. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tikrina Centrui pateiktas nenumatytų ir neatliekamų darbų sąmatas ir, jei jos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir rangos sutarties reikalavimus, vizuoja ir perduoda Centro struktūriniam padaliniui, atsakingam už gamybinių Centro struktūrinių padalinių sutarčių teisinį vertinimą;
5.2. pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų procedūrų metu tiekėjų pateiktos sąmatinės dokumentacijos vertinimą, teikia išvadas; 
5.3. rengia kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) ir Centro valdomų pastatų remonto darbų sąmatas, vadovaudamasis patvirtintomis rekomendacijomis ir metodikomis, laikydamasis PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ nustatytų terminų;
5.4. prireikus, siekiant įsitikinti sąmatų ir realios faktinės situacijos atitikimu, apžiūri kultūros įstaigų ir Centro valdomus pastatus vietoje;
5.5. atlieka kultūros įstaigų ir Centro valdomų pastatų remonto darbų (sąmatų) aptarimą ar suderinimą su projekto vadovais, techninės priežiūros projektų vadovais, viešojo administravimo subjektais ir statytoju;
5.6. tikrina, sukomplektuoja, pasirašo bei pateikia tarnybos vadovui kitus Centro struktūrinių padalinių pateiktus, su sąmatine dalimi susijusius, dokumentus;
5.7. patikrina iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautos, einamųjų metų paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų, projektų ir kultūros įstaigų, infrastruktūros modernizavimo programų lėšomis finansuojamų, projektų dokumentacijos sąmatinę dalį;
5.8. pagal poreikį Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui, aptariant sąmatas statytojo, kontroliuojančiose ir ekspertuojančiose organizacijose; 
5.9. registruoja, tvarko savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.10. vykdo kitus tarnybos vadovo, Centro vadovybės su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.