Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Statybos sutarčių administravimo skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Teisininkas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būtinas teisės mokslų studijų krypties, teisės krypties, ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį privatinės teisės srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą;
4.4. gebėti rengti sutarčių projektus, dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, projektavimo, statybos ir tvarkybos darbus, kultūros paveldo apsaugą, išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles; 
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa);
4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka teisinį prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą, teikia teisines išvadas susijusiems dokumentams pagal struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
5.2. teikia teisines išvadas ir siūlymus, rengia dokumentus viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo metu; 
5.3. teikia išvadas ir siūlymus dėl Centro vidinių teisės aktų (tvarkų, taisyklių ir kt.) tobulinimo, rengia Centro vidinius teisės aktus pagal kompetenciją kuruojamoje gamybinėje srityje;
5.4. pagal kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, vykdymo ir įgyvendinimo klausimais;
5.5. derina ir vizuoja projektų vadovų ir kitų Centro gamybiniuose padaliniuose dirbančių specialistų parengtus raštus, susijusius su viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimu;
5.6. gamybinių sričių specialistų siūlymu ir pagrindimu, skyriaus vedėjo pavedimu rengia pretenzijas, raginimus ir kitus dokumentus galimai prievoles pažeidusioms šalims;
5.7. pagal įgaliojimą atstovauja Centrui teismuose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, parengia procesinius dokumentus;
5.8. Centre nustatyta vidine tvarka registruoja dokumentus gautus Lietuvos elektroninių paslaugų portale ,,E.teismas.lt“.
5.9. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus;
5.10. pagal kompetenciją atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.11. Centre nustatyta vidine tvarka registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.12. teikia informaciją, kuri turėtų būti skelbiama Centro interneto svetainėje ir/ar kitose visuomenės informavimo priemonėse;
5.13. nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, institucijų raštus, rengia į atsakymų į juos projektus, sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.