Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
PROJEKTŲ VALDYMO TARNYBOS VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Projektų valdymo tarnybos (toliau – tarnyba) vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, teritorijų planavimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų inicijavimą ir vykdymą, dokumentų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.3. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, projektų valdymui skirta programine įranga);
4.6. gerai išmanyti Lietuvos biudžetinę sistemą, valstybės biudžeto formavimo, rengimo ir valdymo, valstybės investicijų politikos, valdymo ir administravimo, investicinių projektų rengimo taisykles;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų projektų valdymo ir administravimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo bendrą visų Centro projektų, įgyvendinamų pagal paveldotvarkos programas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programas, koordinavimą;
5.2. organizuoja ir koordinuoja Centro įgyvendinamų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo procesus nuo inicijavimo iki baigtinio rezultato tam tikruose šio proceso etapuose, pagal kompetenciją, įtraukiant ir kitus kompetentingus Centro struktūrinius padalinius, užtikrina tinkamą projektų finansavimo panaudojimą, vykdo šių projektų stebėseną, rengia veiklos ataskaitas;
5.3. teikia siūlymus dėl projektų įgyvendinimo būdų, projektų vadovų paskyrimo, kontroliuoja projektų vadovų darbą;
5.4. organizuoja visos infrastruktūros būklės stebėseną ir būklės vertinimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl šios būklės gerinimo;
5.5. vertindamas projektų vadovų veiklą, vykdo tarnybos įgyvendinamų projektų biudžeto kontrolės stebėseną, siekia efektyvaus lėšų panaudojimo, teikia siūlymus dėl biudžeto lėšų perskirstymo;
5.6. pagal kompetenciją organizuoja tarnybos vykdomų projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, atlieka šių projektų stebėseną, rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti;
5.7. atsako už tarnybos nuostatuose tarnybai keliamų ir nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laikantis kokybės standartų ir terminų; 
5.8. Centro direktoriaus pavaduotojui pasiūlius ir Centro direktoriui pavedus, priskirtuose objektuose vykdo projekto vadovo ar projekto vadovo infrastuktūros priežiūrai funkcijas, nurodytas šių darbuotojų pareigybių aprašymuose;
5.9. kontroliuoja, kad darbų ir paslaugų sutartys, susijusios su tarnybos vykdomų projektų įgyvendinimu, būtų vykdomos pagal jose nustatytas sąlygas, kokybiškai ir laiku;
5.10. planuoja, organizuoja ir užtikrina efektyvų tarnybos darbą: paskirsto užduotis ir darbus tarnybos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ;
5.11. organizuoja visos informacijos apie tarnybos vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų skaidrumą ir informatyvumą;
5.12. atstovauja tarnybą gamybinės paskirties ir specialias funkcijas vykdančių Centro struktūrinių padalinių vadovų darbiniuose susirinkimuose;
5.13. koordinuoja Centro struktūrinių padalinių projektų įgyvendinimo procesus;
5.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl Centro strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų įgyvendinimo;
5.15. pagal kompetenciją rengia arba organizuoja Centro projektų dokumentų rengimą;
5.16. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Centro struktūrinius padalinius, teikia informaciją projektų įgyvendinimo klausimais;
5.17. organizuoja tarnybos viešųjų pirkimų dokumentų (viešojo pirkimo užduotys, techninės specifikacijos) rengimą;
5.18. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
5.19. organizuoja tarnybos veiklos dokumentų registravimą ir tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.20. organizuoja visos informacijos apie tarnybos vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų skaidrumą ir informatyvumą;
5.21. pagal kompetenciją atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.22. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, vykdo kitus Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.