Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Statybos sutarčių administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
2. Pareigybės lygis – A1;
3. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. gerai žinoti Centro struktūrą, darbo profilį ir specializaciją;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektavimo, statybos darbus, kultūros paveldo apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. turėti patirties naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
4.5. turėti organizacinių gebėjimų, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. turėti organizacinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis informacijos kaupimo priemonėmis);
4.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

    5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą tinkamai ir laiku, koordinuoja skyriaus veiklą su kitais Centro struktūriniais padaliniais;
5.2. koordinuoja Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, susijusių su paveldotvarkos programų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų bei kultūros įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto būklės pagerinimu, organizavimą;
5.3. užtikrina visų Centro vykdomų viešųjų pirkimų (išskyrus viešuosius pirkimus, skirtus materialiniam-techniniam Centro aprūpinimui) organizavimą ir vykdymą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. organizuoja pagal Centro struktūrinių padalinių pateiktus duomenis apibendrinto Centro einamųjų metų viešųjų pirkimų plano parengimą ir, suderinęs jį nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Centro direktoriui;
5.5. organizuoja Centro pirkimų pagal tų pačių sutarčių rūšių suvestinių parengimą ir paskelbimą;
5.6. koordinuoja kitų Centro struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitikties viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams vertinimą, 
5.7. esant poreikiui, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijai;
5.8. esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai; 
5.9. pagal kompetenciją organizuoja išvadų ir siūlymų viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo klausimais teikimą;
5.10. derina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų, projektų vadovų ir kitų Centro gamybiniuose padaliniuose dirbančių specialistų parengtus raštų projektus, susijusius su viešųjų pirkimų sutarčių sudarymu, vykdymu, pabaiga;
5.11. organizuoja pirkimų verčių apskaitos tvarkymą; 
5.12. organizuoja Centro sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registro tvarkymą, atlieka šių sutarčių verčių bei galiojimo kontrolę; 
5.13. konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
5.14. pagal įgaliojimą atstovauja Centrui teismuose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, parengia procesinius dokumentus;
5.15. užtikrina Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo elektroninių bylų dokumentų registravimą Centro vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 
5.15. nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.16. pagal kompetenciją rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus ir užtikrina vienodos praktikos formavimą;
5.17. pagal kompetenciją atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.18. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.19. vykdo kitus Centro direktoriaus, su Skyriaus funkcijomis ir šiame pareigybės aprašyme nurodyta veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.