Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ŪKVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) ūkvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Ūkvedys yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. darbo Kultūros infrastruktūros centre (toliau – Centras) pradžioje, bet ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo darbo Centre pradžios, turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbų, sveikatos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, biudžetinių įstaigų materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą, remonto ir turto priežiūros taisykles;
4.4. sugebėti įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti problemų sprendimo būdus;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja Centro aprūpinimą reikiamomis prekėmis ir paslaugomis, kontroliuoja Centro turto, patalpų, inventoriaus efektyvų ir racionalų panaudojimą, tinkamą eksploataciją;
5.2. organizuoja Centro ryšio ir kitos organizacinės technikos bei įrangos (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) diegimą, techninę priežiūrą, patikras, remontą ir modernizavimą, atlieka smulkius remonto darbus, užtikrina, kad ryšio priemonės, bei kiti elektros prietaisai būtų tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami;
5.3. prižiūri Centro elektros, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos inžinerines sistemas;
5.4. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose, teikia siūlymus dėl nusidėvėjusio turto nurašymo;
5.5. veda atsargų (medžiagų ir žaliavų, ūkinio inventoriaus) apskaitą, aprūpina jomis įmonės darbuotojus bei teikia siūlymus dėl jų nurašymo;
5.6. pildo ūkinio inventoriaus priėmimo ir perdavimo aktų registrą;
5.7. veda ilgalaikio materialiojo turto priėmimo dokumentaciją, pildo ilgalaikio materialiojo turto registrą;
5.8. kontroliuoja ir veda Centro autotransporto darbo, remonto, medžiagų ir kuro apskaitą bei vykdo kitas, Centro vadovybės jam pavestas, Kultūros infrastruktūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėse nustatytas funkcijas;
5.9. pagal savo kompetenciją organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą;
5.10. pildo Centro reikmėms įsigyjamų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų žurnalą;
5.11. bendradarbiauja su įmonėmis, atliekančiomis kompiuterinės technikos bei tinklo, elektroninės technikos, telefoninio tinklo priežiūrą;
5.12. organizuoja dokumentacijos dauginimo paslaugos vykdymą;
5.13. organizuoja ir kontroliuoja įmonės patalpų valymą ir tvarkymą;
5.14. Skyriaus vedėjo arba Centro vadovybės pavedimu vairuoja Centrui priklausančius automobilius;
5.15. koordinuoja saugos ir sveikatos darbe reikalavimų laikymąsi;
5.16. pasirašytinai instruktuoja darbuotojus apie privalomus vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose reikalavimus ir kontroliuoja jų laikymąsi;
5.17. vykdo kitas pareigas įvardintas darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose teisės aktuose;
5.18. teikia duomenis metinėms Centro veiklos ataskaitoms;
5.19. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvaus materialinių vertybių naudojimo;
5.20. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro vadovybės pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.