Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.
2. Pareigybės lygis – A1;
3. Administravimo skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės mokslų studijų krypties, teisės krypties, ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. gerai žinoti Centro struktūrą, darbo profilį ir specializaciją;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis);
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriui paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku, koordinuoja Skyriaus veiklą su kitais Centro struktūriniais padaliniais;    5.2. užtikrina Centro vykdomų bendrųjų veiklų teisėtumą;
5.3. dalyvauja formuojant Centro organizacinę struktūrą, formuoja Centro personalo valdymo politiką, atlieka jos įgyvendinimą;
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, darbuotojų skatinimo, organizuoja kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą;
5.5. atsako už konkursų ir atrankų į Centro darbuotojų pareigas organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6. organizuoja Centro darbuotojų darbo drausmės pažeidimų tyrimų procedūras;

5.7. koordinuoja Centro aprūpinimo bendrųjų veiklų vykdymui reikalingomis prekėmis ir paslaugomis organizavimą, 
5.8. organizuoja Centro metinio veiklos plano projekto rengimą;    
5.9. organizuoja Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų rengimą;
5.10. organizuoja Centro turto, patalpų, inventoriaus efektyvaus ir racionalaus panaudojimo kontrolę ir tinkamą eksploataciją teisės aktų nustatyta tvarka;
5.11. rengia sutarčių, Skyriaus veiklos klausimais, projektus;
5.12. teikia išvadas ir siūlymus sutarčių įgyvendinimo metu; 
5.13. rengia Centro vidinius teisės aktus, susijusius su bendrųjų funkcijų vykdymu, (tvarkas, taisykles ir kt.), analizuoja ir teikia siūlymus dėl kitų Centro struktūrinių padalinių parengtų vidinių teisės aktų, (tvarkų, taisyklių ir kt.) tobulinimo;
5.14. dėl Skyriaus veiklos klausimų, pagal įgaliojimą atstovauja Centrui teismuose, prokuratūrose, kitose teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, parengia su atstovavimu susijusius dokumentus;
5.15. užtikrina  dokumentų, kitos informacijos ir medžiagos parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) vidaus auditoriams, Valstybės kontrolei ir kitoms valstybės valdymo institucijoms bei teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui;
5.16. analizuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vidaus auditorių išvadas, Valstybės kontrolės rekomendacijas, teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl Centro kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo, teismų sprendimų vykdymo;
5.17. organizuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Centro veikloje;
5.18. dėl Skyriaus veiklos klausimų, rengia pretenzijas Centro skolininkams;
5.19. organizuoja tinkamą dokumentų valdymą Centre;
5.20. nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.21. pagal kompetenciją atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.22. organizuoja kitų Administravimo skyriaus nuostatuose nurodytų Skyriaus uždavinių ir funkcijų tinkamą įvykdymą;
5.23. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų registravimą tvarkymą, saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.24. vykdo kitus Centro direktoriaus, su šiame pareigybės aprašyme nurodyta veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.