Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS  DOKUMENTŲ VALDYMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentų valdymo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Dokumentų valdymo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, perdavimą valstybės archyvams bei saugojimą;
4.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.5. išmanyti kalbos kultūrą ir raštvedybos taisykles;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis);
4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

     5. Užtikrina tinkamą dokumentų valdymą įmonėje:
5.1. kontroliuoja dokumentų tinkamą įforminimą, netinkamai įformintus dokumentus grąžina rengėjui pataisyti;
5.2. registruoja, skenuoja ir į dokumentų valdymo sistemą įkelia vidaus, gautus ir siunčiamus dokumentus; 
5.3. užtikrina duomenų, įvedamų į dokumentų valdymo sistemą, tikslumą, konfidencialumą;
5.4. kontroliuoja direktoriaus pavedimų vykdymą bei galutinius įvykdymo terminus;
5.5. tvarko per elektroninio pristatymo sistemą gautas  elektroninius dokumentus ir per ją siunčia elektroninius dokumentus;
5.6. įformina dokumentų išsiuntimą korespondentams registruotu ir paprastu paštu;
5.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą, projektus;
5.8. teikia informaciją darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, perdavimo valstybės archyvams bei saugojimo klausimais;
5.9. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą, raštvedybą, dokumentų rengimą ir jų įforminimą, tvarko įstaigos archyvą;
5.10. esant poreikiui, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
5.11. savo kompetencijos ribose suteikia informaciją įstaigos lankytojams;
5.12. rengia įstaigos dokumentacijos planą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus bei jų tęsinius, sudaro naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus ir duomenis įkelia į Elektroninę archyvų informacinę sistemą (EAIS), kontroliuoja Dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas skyriuose, teikia metodinę pagalbą darbuotojams bylų formavimo klausimais;
5.13. pagal kompetenciją formuoja susirašinėjimo bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui;
5.14. prižiūri, kaip įstaigoje laikomasi dokumentų rengimo, įforminimo ir archyvavimo reikalavimų ir informuoja apie pažeidimus Skyriaus vedėją bei Centro direktorių;
5.15. savo kompetencijos ribose teikia informaciją apie gautus ar siųstus raštus, archyve suranda reikiamus dokumentus įstaigos darbuotojams;
5.16. rengia ir išduoda juridinį faktą patvirtinančias pažymas pagal fizinių ir juridinių asmenų užklausimus;
5.17. rengia pažymas apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;
5.18. pagal kompetenciją rengia įstaigos raštus;
5.19. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.