Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS  NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) nekilnojamojo turto valdymo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Nekilnojamojo turto valdymo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti techninio profilio inžinerijos mokslų krypties ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pastatų priežiūrą ir einamojo remonto klausimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo veiklas, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.5. turėti bent minimalių įgūdžių dirbant su statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) programa bei išmanyti BIM principus;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas organizuoja Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) patikėjimo teise priklausančio nekilnojamojo turto techninę priežiūrą, naudojimą ir apsaugą.
6. Vykdydamas nuostatų 5 punkte nurodytą funkciją, šias pareigas einantis darbuotojas:
6.1. organizuoja ir vykdo apžiūras, pagal kompetenciją dalyvauja statinių periodinėse ir specializuotose apžiūrose;
6.2. renka ir analizuoja iš statinio naudojimo priežiūros vykdytojų (statinių techninių prižiūrėtojų ir statinių naudotojų) gaunamą informaciją apie statinių techninę būklę;
6.3. bendradarbiaudamas su kitais Centro struktūrinius padaliniais, rengia dokumentus dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Centrui patikėjimo teise;
6.4. organizuoja Centrui patikėjimo teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimą ir priėmimą;
6.5. organizuoja Centrui patikėjimo teise priklausančio nekilnojamojo turto apsaugą ir naudojimo priežiūrą;
6.6. teikia statinių savininkams ir valdytojams apibendrintas rekomendacijas dėl statinių remonto, vadovaudamasis statinio naudojimo priežiūros vykdytojų teikiamos ir statinių periodinėse ir specializuotose apžiūrose gautos informacijos pagrindu; 
6.7. Sistemina, kaupia informaciją elektroninėse laikmenose formuodamas bylą apie kiekvieną statinį atskirai;
6.8. vykdo kitas statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytas pareigas, kurių reikia tinkamam nuostatų 5 punkte nurodytos funkcijos įvykdymui;
6.9. bendradarbiaudamas su kitais Centro struktūrinius padaliniais, organizuoja ir inicijuoja einamąjį Centro valdomo nekilnojamojo turto remontą;
6.10. nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
6.11. registruoja, tvarko savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
6.12. vykdo kitus Skyriaus vadovo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.