Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS FIXUS MOBILIS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis (toliau – grupė FIXUS Mobilis) vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Grupės FIXUS Mobilis vadovas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės menotyros ar istorijos studijų krypties arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos studijų krypties, arba menų studijų krypčių grupės architektūros studijų krypties ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti teisę vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ir ardomuosius tyrimus, rengti tvarkybos darbų projektus ir vadovauti projektavimui, atlikti tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrą arba vykdyti ir vadovauti tvarkybos darbams.
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, tarptautines paveldo apsaugos tendencijas, Dokumentų rengimo taisykles;
3.4.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis, mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro bei projektavimo programomis);
3.6. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje;

III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS

4. Grupės FIXUS Mobilis vadovas vykdo šias funkcijas ir veiklas:
4.1. grupės FIXUS Mobilis veiklos administravimą:
4.1.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja grupės FIXUS Mobilis veiklos vykdymą, vadovaudamasis grupės FIXUS Mobilis veiklų nuostatais ir grupės FIXUS Mobilis darbo metodika;
4.1.2. organizuoja, koordinuoja ir vykdo bendradarbiavimą su BĮ Kultūros paveldo centras, BĮ Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, „Riksantikvaren“ (Norvegija) ir „KA“ (Norvegija);
4.1.3. atstovauja grupės FIXUS Mobilis veiklą Lietuvoje ir užsienyje;
4.1.4. organizuoja ir užtikrina su grupės FIXUS Mobilis veikla susijusių sutarčių ir kitos dokumentacijos rengimą, pasirašymą, įgyvendinimą ir kontrolę, įskaitant ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimą BĮ Kultūros paveldo centras ir grupės FIXUS Mobilis veiklą kontroliuojančioms institucijoms; 
4.1.5. yra atsakingas už grupės FIXUS Mobilis veiklos viešinimą ir informacijos apie šią veiklą sklaidą;
4.1.6. vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis veiklomis ir funkcijomis;
4.2. tiesiogines grupės FIXUS Mobilis veiklas (kaip architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovas):
4.2.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja grupės FIXUS Mobilis tiesioginių veiklų vykdymą;
4.2.2. organizuoja, koordinuoja ir vykdo bendradarbiavimą su BĮ Kultūros paveldo centras, BĮ Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, „Riksantikvaren“ (Norvegija) ir „KA“ (Norvegija), užtikrina duomenų pateikimą minėtiems subjektams;
4.2.3. atstovauja grupės FIXUS Mobilis veiklą Lietuvoje ir užsienyje;
4.2.4. dalyvauja mokymuose ir patirties perėmimo vizituose ir juos organizuoja;
4.2.5. dalyvauja darbo grupių, sudarančių objektų atrankos metodiką ir vykdančių objektų atranką, veikloje, teikia siūlymus dėl atrinktų objektų sąrašo, jį tvirtina;
4.2.6. nustato prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų poreikius ir įtraukia objektus į pirkimo planus bei dalyvauja rengiant perkamų prekių ir paslaugų specifikacijas;
4.2.7. pagal savo kompetenciją organizuoja ir rengia metodinę medžiagą, skirtą grupės FIXUS Mobilis veiklai, nuolat ją tobulina, formuluoja užduotis išorės ekspertams, priima jų atliktus darbus, teikia pastabas;
4.2.8. sudaro tyrimų ir tvarkybos darbų veiklos planus, juos tikslina, skirsto užduotis grupės FIXUS Mobilis veikloje dalyvaujantiems darbuotojams; 
4.2.9. bendrauja su objektų valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų paslaugų klausimais;
4.2.10. organizuoja tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų atlikimą, pagal savo kompetenciją konsultuoja juos atliekančius grupės FIXUS Mobilis darbuotojus, kontroliuoja darbų grafiką ir atlikimo kokybę, tikrina ir tvirtina parengtas tyrimų ataskaitas ir priežiūros planus;
4.2.11.    esant poreikiui, pavaduodamas grupės FIXUS Mobilis darbuotojus, atlieka objektų tyrimus ir priežiūros darbus;
4.2.12.    pagal savo kompetenciją organizuoja ir rengia edukacinę medžiagą, tikrina ir tvirtina parengtus dokumentus;
4.2.13.    organizuoja ir dalyvauja seminaruose, mokymuose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus grupės FIXUS Mobilis veiklos, paveldo statinių tyrimų bei prevencinės priežiūros ir tvarkybos klausimais bei vykdo informacijos apie grupės FIXUS Mobilis veiklą sklaidą.

IV. SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. grupės FIXUS Mobilis vadovas turi teisę:
5.1. dalyvauti konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo bei kituose oficialiuose renginiuose, susijusiuose su grupės FIXUS Mobilis veikla;
5.2. gauti iš Centro struktūrinių padalinių dokumentus bei informaciją, susijusią su funkcijų ir veiklų vykdymu;
5.3. dalyvauti Centro pasitarimuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis;
5.4. teikti pasiūlymus dėl grupės FIXUS Mobilis darbuotojų paskatinimo ar nuobaudų;
5.5. pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
5.6. grupės FIXUS Mobilis veiklos tikslais naudotis suteikiamomis darbo priemonėmis: kompiuterine įranga, transportu bei mobiliuoju telefonu.
6. grupės FIXUS Mobilis vadovas atsako už:
6.1. kokybišką savo pareigų bei pavedimų vykdymą – grupės FIXUS Mobilis tikslų ir rodiklių įgyvendinimą. Grupės FIXUS Mobilis vadovas privalo nedelsiant informuoti Centro direktorių apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
6.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis konfidencialios informacijos: asmens duomenų, kontaktinių duomenų, finansinių duomenų. Konfidencialios informacijos saugojimo terminas 3 metai po darbo sutarties nutraukimo (išskyrus teisės aktų reglamentuojamą neterminuotą asmens duomenų apsaugą);
6.3. etikos principų laikymąsi, žmogaus teisių gerbimą ir užtikrinimą darbuotojų tarpe;
6.4. nuolatinį grupės FIXUS Mobilis dalyvių profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimą;
6.5. darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
6.6. tinkamą patikėtų materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą. 

V. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Grupės FIXUS Mobilis vadovo tarnybinis atlyginimas nustatomas darbo sutartyje.
8. Grupės FIXUS Mobilis vadovo pareigybės aprašymas gali būti keičiami Centro direktoriaus įsakymu.