Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VAIRUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vairuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – C;
3. Vairuotojas yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vadovui.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimas;
4.2. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B ir E kategorijos kelių transporto priemonę ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
4.3. turėti ne trumpesnį kaip penkių metų transporto priemonės vairavimo bendrą stažą;
4.4. gerai žinoti ir laikytis Kelių eismo taisyklių, Kultūros infrastruktūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių bei šio pareigybės aprašymo nuostatų reikalavimų.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.    prižiūri ir tvarko jam priskirtą tarnybinį automobilį, dalyvauja organizuojant kitų Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) automobilių priežiūrą ir remontą;
5.2.    prieš išvykstant, savo kompetencijos ribose, patikrina automobilio techninę būklę, degalų bei tepalų kiekį, atlieka kitų Centro automobilių techninės būklės vertinimą, teikia siūlymus ūkvedžiui dėl šių automobilių būklės gerinimo;
5.3.    vairuoja automobilį tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, automobilio techninį pasą, techninės apžiūros lapą, privalomojo draudimo polisą ir kelionės lapą;
5.4.    tarnybiniu automobiliu veža Centro darbuotojus numatytu maršrutu, esant poreikiui, padeda atlikti pagalbinius darbus, susijusius su objektų apžiūra ir būklės vertinimu, rengiant projektavimo užduotis ar išvadas dėl statybos ar tvarkybos darbų tikslingumo;
5.5.    kontroliuoja ir užtikrina savalaikį Centro automobilių techninės apžiūros atlikimą, privalomąjį jų draudimą bei teisės aktų  nustatyta tvarka savo sveikatos pasitikrinimą;
5.6.    atlieka paprastus, atsižvelgiant į turimas technines priemones, galimybes ir kvalifikaciją, Centro automobilių remonto darbus;
5.7.    veda priskirto jam automobilio degalų, tepalų, ridos ir kitų medžiagų apskaitą, atlieka kitų Centro automobilių degalų, tepalų, ridos ir kitų medžiagų apskaitos vertinimą;
5.8.    registruoja, tvarko savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, ir perdavimą kitiems Centro darbuotojams pagal kompetenciją;
5.9.     vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.