Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS FIXUS MOBILIS PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO – ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis (toliau – grupė FIXUS Mobilis) prevencinės priežiūros vadovas – architektas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas – architektas yra tiesiogiai pavaldus grupės FIXUS Mobilis vadovui.

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip menų mokslų studijų krypčių grupės, architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, tarptautines paveldo apsaugos tendencijas, Dokumentų rengimo taisykles;
3.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus planuoti ir organizuoti savo ir komandos darbuotojų veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro bei projektavimo programomis);
3.6. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje;
3.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
3.8. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir ne trumpesnį kaip 2 metų transporto priemonės vairavimo bendrą stažą.

III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS

4.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas – architektas vykdo šias funkcijas:
4.1.     organizuoja komandos darbą, derina veiklos grafiką ir turinį su grupės FIXUS Mobilis vadovu ir grupės FIXUS Mobilis veiklos koordinatoriumi;
4.2.    koordinuoja ir vykdo komandos bendradarbiavimą su kitomis komandomis, užtikrina duomenų pateikimą grupės FIXUS Mobilis vadovui ir grupės FIXUS Mobilis veiklos  koordinatoriui; 
4.3.    grupės FIXUS Mobilis vadovui pavedus, atstovauja grupę FIXUS Mobilis Lietuvoje ir užsienyje;
4.4.    grupės FIXUS Mobilis veiklos koordinatoriui nukreipus, konsultuoja interesantus telefonu ir elektroniniu paštu pagal savo kompetenciją;
4.5.    dalyvauja komandų pasitarimuose, mokymuose ir patirties perėmimo vizituose;
4.6.    pagal savo kompetenciją prisideda prie grupės FIXUS Mobilis veiklos metodikos sudarymo ir, remdamasis savo ir komandos darbuotojų patirtimi, teikia siūlymus jos tobulinimui;
4.7.    derina prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų poreikius su grupės FIXUS Mobilis vadovu ir projekto koordinatoriumi, pagal savo kompetenciją prisideda rengiant prekių ir paslaugų technines specifikacijas;   
4.8.    organizuoja ir atlieka komandai priskirtos įrangos, įrankių ir medžiagų priežiūrą;
4.9.    vairuoja tarnybinį transportą;
4.10.    organizuoja komandos tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų atlikimą, derina su grupės FIXUS Mobilis veiklos koordinatoriumi darbų grafiką, kontaktuoja su atrinktų objektų valdytojais dėl vizitų laiko ir sąlygų;
4.11.    esant poreikiui pagal savo kompetenciją rengia projektinę dokumentaciją; 
4.12.    pagal savo kompetenciją atlieka atrinktų objektų tyrimus ir priežiūros bei tvarkybos darbus, rengia ataskaitas;
4.13.    teikia architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovui komandos parengtas ataskaitas ir priežiūros planus, organizuoja ir atlieka jų taisymą pagal pateiktas pastabas;  
4.14.    dalyvauja seminaruose, mokymuose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus projekto veiklos klausimais ir vykdo informacijos apie projektą sklaidą;
4.15.    pagal kompetenciją rengia ir organizuoja komandos darbą, rengiant edukacinę medžiagą;
4.16.    teikia architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovui komandos rengiamą ir parengtą edukacinę medžiagą, organizuoja ir atlieka jos taisymą pagal pateiktas pastabas; 
4.17.    grupės FIXUS Mobilis vadovo pavedimu vykdo kitas veiklas nurodytas Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis nuostatuose bei vykdo kitus grupės FIXUS Mobilis vadovo ir Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis.

IV. SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas – architektas turi teisę:
5.1.     dalyvauti konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo bei kituose oficialiuose renginiuose, susijusiuose su grupės FIXUS Mobilis veikla;
5.2.     gauti dokumentus bei informaciją, susijusią su pareigų vykdymu;
5.3.     dalyvauti pasitarimuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su atliekamomis pareigomis;
5.4.     teikti pasiūlymus dėl grupės FIXUS Mobilis veiklos gerinimo;
5.5.     teikti pagal kompetenciją informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
5.6.     grupės FIXUS Mobilis veiklos tikslais naudotis suteikiamomis darbo priemonėmis: kompiuterine įranga, transportu bei mobiliuoju telefonu.
6. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros  vadovas – architektas atsako už:
6.1. kokybišką savo pareigų bei pavedimų vykdymą. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas privalo nedelsiant informuoti grupės FIXUS Mobilis vadovą apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
6.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis konfidencialios informacijos: asmens duomenų, kontaktinių duomenų, finansinių duomenų. Konfidencialios informacijos saugojimo terminas 1 metai po darbo sutarties nutraukimo (išskyrus teisės aktų reglamentuojamą neterminuotą asmens duomenų apsaugą);
6.3. etikos principų laikymąsi, žmogaus teisių gerbimą;
6.4. darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
6.5. tinkamą jam perduotų materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą. 

V. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros  vadovo – architekto pareigybės aprašymas, grupės FIXUS Mobilis vadovo teikimu, gali būti keičiami Centro direktoriaus įsakymu.