Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS FIXUS MOBILIS PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO – INŽINIERIAUS KONSTRUKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis (toliau – grupė FIXUS Mobilis) prevencinės priežiūros vadovas–inžinierius konstruktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas–inžinierius konstruktorius yra tiesiogiai pavaldus grupės FIXUS Mobilis vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, statybos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti teisę vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ir ardomuosius tyrimus (statinių konstrukcijų tyrimai), rengti tvarkybos darbų projektus (architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas), atlikti tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrą arba vykdyti ir vadovauti tvarkybos darbams;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Paveldo tvarkybos reglamentus,  Statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektavimo darbus ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, darbų saugą, tarptautines paveldo apsaugos tendencijas, Dokumentų rengimo taisykles;
3.4.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti savo ir komandos darbuotojų veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro bei projektavimo programomis);
3.6. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje, vykdant taikomuosius statinių konstrukcijų tyrimus ir architektūrinio paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimą;
3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir ne trumpesnį kaip 2 metų transporto priemonės vairavimo bendrą stažą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS

4.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas–inžinierius konstruktorius vykdo šias funkcijas ir veiklas:
4.1.    organizuoja komandos darbą, derina veiklos grafiką ir jo turinį su grupės FIXUS Mobilis vadovu ir grupės FIXUS Mobilis koordinatoriumi;
4.2.     koordinuoja ir vykdo komandos bendradarbiavimą su kitomis komandomis, užtikrina duomenų pateikimą grupės FIXUS Mobilis vadovui ir grupės FIXUS Mobilis koordinatoriui;
4.3.     grupės FIXUS Mobilis vadovui pavedus, atstovauja grupę FIXUS Mobilis Lietuvoje ir užsienyje;
4.4.     grupės FIXUS Mobilis koordinatoriui nukreipus, konsultuoja interesantus telefonu ir elektroniniu paštu pagal kompetenciją;  
4.5.     dalyvauja komandų pasitarimuose, mokymuose ir patirties perėmimo vizituose;
4.6.     pagal kompetenciją prisideda prie grupės FIXUS Mobilis veiklos metodikos sudarymo ir, remdamasis savo ir komandos darbuotojų patirtimi, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;
4.7.     derina prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų poreikius su grupės FIXUS Mobilis vadovu ir grupės FIXUS Mobilis koordinatoriumi, pagal kompetenciją prisideda rengiant prekių ir paslaugų technines specifikacijas;
4.8.     organizuoja ir atlieka komandai priskirtos įrangos, įrankių ir medžiagų priežiūrą;
4.9.     vairuoja tarnybinį transportą;
4.10.     organizuoja komandos tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų atlikimą, derina su grupės FIXUS Mobilis koordinatoriumi darbų grafiką, kontaktuoja su atrinktų objektų valdytojais dėl vizitų laiko ir sąlygų;
4.11.    esant poreikiui, pagal kompetenciją rengia projektinę dokumentaciją; 
4.12.    pagal kompetenciją atlieka atrinktų objektų tyrimus ir priežiūros bei tvarkybos darbus, rengia ataskaitas;
4.13.    teikia grupės FIXUS Mobilis architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovui komandos parengtas ataskaitas ir priežiūros planus, organizuoja ir atlieka jų taisymą pagal pateiktas pastabas;
4.14.    dalyvauja seminaruose, mokymuose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus grupės FIXUS Mobilis veiklos klausimais ir vykdo informacijos apie grupę FIXUS Mobilis sklaidą;
4.15.    pagal kompetenciją rengia, organizuoja komandos darbą rengiant edukacinę medžiagą;
4.16.    teikia grupės FIXUS Mobilis architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovui komandos rengiamą ir parengtą edukacinę medžiagą, organizuoja ir atlieka jos taisymą pagal pateiktas pastabas;
4.17.    grupės FIXUS Mobilis vadovo pavedimu vykdo kitas veiklas nurodytas Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis nuostatuose bei vykdo kitus grupės FIXUS Mobilis vadovo ir Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis.

IV. SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas – inžinierius konstruktorius turi teisę:
5.1.     dalyvauti konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo bei kituose oficialiuose renginiuose, susijusiuose su grupės FIXUS Mobilis veikla;
5.2.     gauti dokumentus bei informaciją, susijusią su funkcijų ir veiklų vykdymu;
5.3.     dalyvauti pasitarimuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis;
5.4.     teikti pasiūlymus dėl grupės FIXUS Mobilis veiklos gerinimo;
5.5.     pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
5.6.     grupės FIXUS Mobilis veiklos tikslais naudotis suteikiamomis darbo priemonėmis: kompiuterine įranga, transportu bei mobiliuoju telefonu.
6.  Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas–inžinierius konstruktorius atsako už:
6.1. kokybišką savo pareigų bei pavedimų vykdymą. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovas – inžinierius konstruktorius privalo nedelsiant informuoti grupės FIXUS Mobilis vadovą apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
6.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis konfidencialios informacijos: asmens duomenų, kontaktinių duomenų, finansinių duomenų. Konfidencialios informacijos saugojimo terminas 1 metai po darbo sutarties nutraukimo (išskyrus teisės aktų reglamentuojamą neterminuotą asmens duomenų apsaugą);
6.3. etikos principų laikymąsi, žmogaus teisių gerbimą;
6.4. darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
6.5. tinkamą jam perduotų materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą. 

V. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros vadovo – inžinieriaus konstruktoriaus pareigybės aprašymas, grupės FIXUS Mobilis vadovo teikimu, gali būti keičiamas Centro direktoriaus įsakymu.