Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS FIXUS MOBILIS PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO – ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis (toliau – grupė FIXUS Mobilis) prevencinės priežiūros specialistas – architektas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistas – architektas yra tiesiogiai pavaldus grupės FIXUS Mobilis vadovui.

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip menų mokslų studijų krypčių grupės, architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, tarptautines paveldo apsaugos tendencijas, Dokumentų rengimo taisykles;
3.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus planuoti ir organizuoti savo ir komandos darbuotojų veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro bei projektavimo programomis);
3.6. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje;
3.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
3.8. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir ne trumpesnį kaip 2 metų transporto priemonės vairavimo bendrą stažą.
 
III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS

4.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistas – architektas vykdo šias funkcijas:
4.1.    grupės FIXUS Mobilis vadovui pavedus, atstovauja grupę FIXUS Mobilis Lietuvoje ir užsienyje;
4.2.    grupės FIXUS Mobilis koordinatoriui nukreipus, konsultuoja interesantus telefonu ir elektroniniu paštu pagal savo kompetenciją;  
4.3.    dalyvauja mokymuose ir patirties perėmimo vizituose;
4.4.    pagal savo kompetenciją prisideda prie grupės FIXUS Mobilis veiklos metodikos sudarymo ir teikia siūlymus jos tobulinimui; 
4.5.    informuoja komandos vadovą apie prekių ir paslaugų poreikius; 
4.6.    atlieka komandai priskirtos įrangos, įrankių ir medžiagų priežiūrą;
4.7.    komandos vadovui pavedus, vairuoja tarnybinį transportą;
4.8.    esant poreikiui pagal kompetenciją rengia projektinę dokumentaciją; 
4.9.    pagal kompetenciją atlieka atrinktų objektų tyrimus ir priežiūros bei tvarkybos darbus, rengia ataskaitas, jas taiso pagal komandos vadovo ir/ar architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovo pastabas;
4.10.    dalyvauja seminaruose, mokymuose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus projekto veiklos klausimais ir vykdo informacijos apie projektą sklaidą;
4.11.    pagal savo kompetenciją rengia edukacinę medžiagą, ją taiso pagal komandos vadovo ir/ar architektūros ir konstrukcinių tyrimų vadovo pastabas;
4.12.    grupės FIXUS Mobilis vadovo pavedimu vykdo kitas veiklas nurodytas Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis nuostatuose bei vykdo kitus grupės FIXUS Mobilis vadovo ir Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis.

IV. SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistas – architektas turi teisę:
5.1.    dalyvauti konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo bei kituose oficialiuose renginiuose, susijusiuose su grupės FIXUS Mobilis veikla;
5.2.     gauti dokumentus bei informaciją, susijusią su pareigų vykdymu;
5.3.     dalyvauti pasitarimuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su atliekamomis pareigomis;
5.4.     teikti pasiūlymus dėl grupės FIXUS Mobilis veiklos gerinimo;
5.5.     teikti pagal kompetenciją informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
5.6.     grupės FIXUS Mobilis veiklos tikslais naudotis suteikiamomis darbo priemonėmis: kompiuterine įranga, transportu bei mobiliuoju telefonu.
6.  Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistas – architektas atsako už:
6.1. kokybišką savo pareigų bei pavedimų vykdymą. Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialistas – architektas privalo nedelsiant informuoti grupės FIXUS Mobilis  vadovą apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
6.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis konfidencialios informacijos: asmens duomenų, kontaktinių duomenų, finansinių duomenų. Konfidencialios informacijos saugojimo terminas 1 metai po darbo sutarties nutraukimo (išskyrus teisės aktų reglamentuojamą neterminuotą asmens duomenų apsaugą);
6.3. etikos principų laikymąsi, žmogaus teisių gerbimą;
6.4. darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
6.5. tinkamą jam perduotų materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą. 


V. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.    Grupės FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros specialisto – architekto pareigybės aprašymas, grupės FIXUS Mobilis vadovo teikimu, gali būti keičiamas Centro direktoriaus įsakymu.