Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONSULTAVIMO GRUPĖS „FIXUS MOBILIS“ VEIKLOS KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės „FIXUS Mobilis“ (toliau – grupė „FIXUS Mobilis“ ) veiklos koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 
2. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus grupės „FIXUS Mobilis“ vadovui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, Dokumentų rengimo taisykles;
3.3.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus planuoti ir organizuoti savo ir komandos darbuotojų veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.5. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro bei projektavimo programomis);
3.6. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje;
3.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu.

III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS

4. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatorius vykdo šias funkcijas (tiesiogines grupės „FIXUS Mobilis“ veiklas):
4.1. koordinuoja grupės „FIXUS Mobilis“ tiesioginių veiklų vykdymą;
4.2. rengia ir tvarko grupės „FIXUS Mobilis“ dokumentaciją, registruoja siunčiamus ir gaunamus dokumentus, skirsto juos grupės „FIXUS Mobilis“ darbuotojams;
4.3. koordinuoja ir vykdo bendradarbiavimą su Kultūros paveldo centru, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, „Riksantikvaren“ (Norvegija) ir „KA“ (Norvegija), užtikrina duomenų pateikimą Kultūros paveldo centrui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, „Riksantikvaren“ (Norvegija) ir „KA“ (Norvegija);
4.4. grupės „FIXUS Mobilis“ vadovui pavedus, atstovauja grupę „FIXUS Mobilis“ Lietuvoje ir užsienyje;
4.5. yra atsakingas už interesantų konsultavimą grupės „FIXUS Mobilis“ bendruoju telefonu ir elektroniniu paštu ir/arba jų nukreipimą kitiems darbuotojams pagal jų kompetenciją; 
4.6. dalyvauja mokymuose ir patirties perėmimo vizituose ir juos organizuoja;
4.7. dalyvauja darbo grupių, sudarančių objektų atrankos metodiką ir vykdančių objektų atranką, veikloje, rengia pateiktų paraiškų sąrašus ir jų analizes;
4.8. administruoja paraiškų teikimo sistemą, teikia valdytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims konsultacijas dėl jų teikimo ir vertinimo;
4.9. tikslina prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų poreikius su projekto vadovu ir komandų vadovais, formuluoja užduotis viešųjų pirkimų specialistui ir atlieka mažos vertės pirkimus; 
4.10. bendrauja su objektų valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų paslaugos sąlygų klausimais, rengia, derina paslaugų teikimo sutartis ir organizuoja jų pasirašymą;
4.11. administruoja De minimis pagalbos teikimo paslaugą;
4.12. koordinuoja tyrimų ir priežiūros bei tvarkybos darbų atlikimą, kontroliuoja darbų grafiką;
4.13. registruoja, saugo ir teikia patvirtintas ataskaitas ir priežiūros planus objektų valdytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, turintiems teisę jas gauti;
4.14. organizuoja ir dalyvauja seminaruose, mokymuose, pristatymuose ir kituose konsultaciniuose renginiuose: konsultuoja suinteresuotus subjektus projekto veiklos klausimais ir vykdo informacijos apie projektą sklaidą;
4.15. grupės „FIXUS Mobilis“ vadovo pavedimu vykdo kitas veiklas nurodytas Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės „FIXUS Mobilis“ nuostatuose bei vykdo kitus grupės „FIXUS Mobilis“ vadovo ir Kultūros infrastruktūros centro  direktoriaus pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir veiklomis.

IV. SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatorius turi teisę:
5.1. dalyvauti konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo bei kituose oficialiuose renginiuose, susijusiuose su grupės „FIXUS Mobilis“ veikla;
5.2. gauti iš tarnybų dokumentus bei informaciją, susijusią su pareigų vykdymu;
5.3. dalyvauti Centro pasitarimuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su atliekamomis pareigomis;
5.4. teikti pasiūlymus dėl grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos gerinimo;
5.5. pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
5.6. grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos tikslais naudotis suteikiamomis darbo priemonėmis: kompiuterine įranga, transportu bei mobiliuoju telefonu.
6. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatorius atsako už:
6.1. kokybišką savo pareigų bei pavedimų vykdymą. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatorius privalo nedelsiant informuoti grupės „FIXUS Mobilis“ vadovą apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
6.2. konfidencialios informacijos išsaugojimą. Darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis konfidencialios informacijos: asmens duomenų, kontaktinių duomenų, finansinių duomenų. Konfidencialios informacijos saugojimo terminas 1 metai po darbo sutarties nutraukimo (išskyrus teisės aktų reglamentuojamą neterminuotą asmens duomenų apsaugą);
6.3. etikos principų laikymąsi, žmogaus teisių gerbimą;
6.4. darbo pareigų, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
6.5. tinkamą patikėtų materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą. 

V. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Grupės „FIXUS Mobilis“ veiklos koordinatoriaus pareigybės aprašymas gali būti keičiamas Centro direktoriaus įsakymu.
_________________________