Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
 PAREIGYBĖ

1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktorius yra III grupės biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2.    Pareigybės lygis – A1. 
3.    Pareigybės paskirtis – Centro direktoriaus pareigybė yra reikalinga vadovauti Centrui, įgyvendinant Centro nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius. 
4.    Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių, technologijos arba menų mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
5.2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.3.    išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Pasaulio kultūros ir gamtos apsaugos konvenciją ir jos įgyvendinimo gaires bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklą saugomose teritorijose;
5.4.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo, statybos, projektavimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
5.5.    turėti įgūdžių strateginio valdymo, materialinių ir finansinių išteklių, infrastruktūros ir personalo valdymo srityse;
5.6.    gebėti sklandžiai planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą;
5.7.    mokėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją, rengti išvadas, priimti optimalius sprendimus, formuluoti aiškias užduotis įstaigos darbuotojams;
5.8.    mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.9.    išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.10.    turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Centro direktoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.    organizuoja Centro veiklą ir atsako už Centrui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;
6.2.    atstovauja Centrui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, organizacijose;
6.3.    užtikrina, kad Centrui vykdant veiklą būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
6.4.    organizuoja Centro buhalterinę apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka parenka buhalterinės apskaitos politiką ir užtikrina jos įgyvendinimą;
6.5.    organizuoja teisės aktuose nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, paskiria atsakingus asmenis;
6.6.    teikia finansines ir kitas privalomas ataskaitas, užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.7.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
6.8.    užtikrina, kad Centro nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantis kilnojamas ir nekilnojamas turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisės aktų nustatyta tvarka;
6.9.    organizuoja ir kontroliuoja Centro strateginio veiklos plano rengimą ir jo įgyvendinimą;
6.10.    teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas, premijas ir materialines pašalpas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas tobulinti kvalifikaciją, skatina juos ir priima kitus sprendimus, susijusius su personalo valdymu;
6.11.    tvirtina Centro:
6.11.1.    struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas kultūros ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, prieš tai suderinęs su Kultūros ministerija;
6.11.2.    struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
6.11.3.    kitus vidaus administravimo dokumentus;
6.12.    įgyvendina paveldosaugos programas;
6.13.    užtikrina tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą; 
6.14.    teikia Kultūros ministerijai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai įtrauktų į paveldotvarkos programas, atliktų darbų ataskaitas, o Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos – ataskaitų kopijas;
6.15.    dalyvauja arba užtikrina Centro atstovų dalyvavimą rengiant paveldotvarkos programų projektus, teikiant jiems pastabas ir pasiūlymus;
6.16.    įgyvendina kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaiga (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikaimos įrangos) modernizavimo programas;
6.17.    koordinuoja kultūros įstaigų infrastruktūros būklės vertinimą, analizę ir siūlymų Kultūros ministerijai dėl infrastruktūros būklės gerinimo teikimą;
6.18.    organizuoja Kultūros ministerijai teikiamų kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo projektų, siūlomų įrašyti į infrastruktūros modernizavimo programas, sąnaudų, naudos ir techninių sprendinių vertinimą;
6.19.    organizuoja statytojo (užsakovo) funkcijų vykdymą;
6.20.    organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbų techninę priežiūrą;
6.21.    kultūros ministrui pavedus, organizuoja avarijų ir avarijų grėsmių likvidavimo darbus kultūros įstaigose;
6.22.    vykdo kitus, su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio kultūros ministro pavedimus, kad būtų pasiekti Centro tikslai.