Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROJEKTO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Techninės priežiūros tarnybos (toliau – tarnyba) techninės priežiūros projekto vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Techninės priežiūros projekto vadovas yra tiesiogiai pavaldus tarnybos vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, projektavimo darbus, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir statinių techninę priežiūrą;
4.4. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
4.7. mokėti pildyti Statybos darbų žurnalą, kaip reikalauja Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedas, įskaitant elektroninį Statybos darbų žurnalą, jeigu jis būtų įdiegtas Centre;
4.8. turėti bent minimalių įgūdžių dirbant su statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) programa bei išmanyti BIM principus;
4.9. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemonę ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją atlieka iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautos, einamųjų metų paveldotvarkos programų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;
5.2. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;
5.3. pagal kompetenciją atlieka planuojamų sprendinių, poreikio ir kaštų pagrįstumo vertinimą, teikia apibendrintus siūlymus ir išvadas;
5.4. teikia išvadas dėl planuojamų statybos ir tvarkybos darbų kaštų;
5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant objektų statybos, tvarkybos ir techninės priežiūros viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir rengia viešojo pirkimo užduotis (technines specifikacijas);
5.6. dalyvauja viešųjų pirkimų procese, pagal kompetenciją prisidėdamas prie tiekėjų paklausimų ir pretenzijų  nagrinėjimo;
5.7. dalyvauja viešųjų pirkimų procese, pagal kompetenciją prisidėdamas prie tiekėjų pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimo; 
5.8. teikia siūlymus dėl statybos ir tvarkybos darbų organizavimo, rangos sutarčių tobulinimo; 
5.9. peržiūri jam priskirtų objektų projektinę dokumentaciją ir, nustačius jos trūkumus, teikia siūlymus dėl dokumentacijos tobulinimo Tarnybos vadovui ir Centro direktoriaus pavaduotojui;
5.10. vykdo paveldotvarkos programų tvarkybos darbų techninę priežiūrą;
5.11. Centro direktoriaus įsakymu jam priskirtuose objektuose vykdo kultūros įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą;
5.12. Centro direktoriaus įsakymu jam priskirtuose objektuose vykdo kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų statybos darbų techninę priežiūrą;
5.13. esant sudarytai statinio statybos techninės priežiūros grupei, bendradarbiauja su objektui paskirtu techninės priežiūros vadovu ir dalyvauja objektą perduodant pagal statybvietės  priėmimo–perdavimo aktą darbų vadovui;
5.14. vykdo techninės priežiūros kontrolę Centro direktoriaus įsakymu jam priskirtuose objektuose;
5.15. vykdo tarnybos vadovo ir Centro vadovybės pavedimus, susijusius su jam paskirto projekto įgyvendinimu ir atsako už projekto veiklos administravimą;
5.16. registruoja, tvarko savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.17. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5.18. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
5.19. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus tarnybos vadovo ir Centro vadovybės su Tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
6. Šias pareigas einantis darbuotojas savo kompetencijos ribose atstovauja užsakovą ir priskirtuose paveldo tvarkybos objektuose vykdo šias projekto vadovo funkcijas:
6.1. administruoja jam priskirtus projektus nuo inicijavimo iki baigtinio rezultato, tam tikruose šio proceso etapuose pagal kompetenciją pasitelkdamas kitų kompetentingų Centro struktūrinių padalinių pagalbą, rengia raštus institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, sprendžia iškilusius klausimus, susijusius su projekto administravimu;
6.2. kontroliuoja, kad jo valdomų ir įgyvendinamų projektų rangos ir projektų vykdymo priežiūros sutartys būtų vykdomos pagal jose nustatytas sąlygas, kokybiškai ir laiku;
6.3. stebi statybos ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovų, projekto vykdymo priežiūros vadovų veiklą, teikia jiems motyvuotas pastabas dėl jų darbo, siekiant, kad tinkamai ir laiku būtų pasiekti rezultatai teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. derina tvarkybos darbų atlikimo grafikus, dalyvauja rengiant infrastruktūros modernizavimo programų tvarkomųjų statybos darbų atlikimo grafikus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
6.4. vykdo jam priskirtų projektų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolę, siekia efektyvaus lėšų panaudojimo, teikia siūlymus dėl biudžeto lėšų perskirstymo;
6.5 bendradarbiauja su kitais Centro struktūrinius padaliniais bei pagal kompetenciją juos konsultuoja, teikia informaciją projektų įgyvendinimo klausimais, rengia veiklos ataskaitas;
6.6. vykdyti projekto vadovo funkcijas techninės priežiūros projekto vadovui gali būti pavesta ir kituose infrastruktūros modernizavimo programų lėšomis finansuojamuose objektuose;
6.7. pasirašo (vizuoja) jam priskirtų objektų atliktų darbų pažymas;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja ir pirmininkauja rangovo, projektuotojo, techninio prižiūrėtojo, statytojo ar kitų atstovų organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose;
6.9. teikia užsakovo vardu prašymą per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS) www.kpepis.lt dėl tvarkybos darbų priėmimo ir dalyvauja Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijos darbe;
6.10. atsiskaito tarnybos vadovui  už projekto įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus;
6.11. tikrina ir derina su suinteresuotomis institucijomis projekto rezervo panaudojimo,  visus neatliekamus, nenumatytus darbus ir kitus neatitikimus, dėl kurių turi būti keičiama projekto apimtis, kinta jo išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiamas projektas;
6.12. konsultuodamasis su kitų kompetentingų Centro struktūrinių padalinių darbuotojais, rengia raštus rangovams ir kitiems subjektams.
7. Šias pareigas einantis darbuotojas, vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, vykdo šias funkcijas:
7.1. priskirtų kultūros įstaigų ir Centro valdomo nekilnojamojo turto techninę priežiūrą;
7.2. kultūros įstaigų ir Centro organizuojamų remonto darbų techninę priežiūrą;
7.3. dalyvauja nusidėvėjusių viešųjų pastatų apžiūrose, nustatant remonto poreikį, sudarant žiniaraščius (nedidelės apimties darbų atveju);
8. Konkretūs objektai techninės priežiūros projekto vadovui yra priskiriami Tarnybos vadovo siūlymu, Centro direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

9. Techninės priežiūros projekto vadovas turi teisę:
9.1. atstovauti be papildomo įgaliojimo užsakovui pagal nustatytą kompetenciją sprendžiant projekto vykdymo ir techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldybės institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
9.2. nevykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų, juridinių bei fizinių asmenų (įskaitant  užsakovo, naudotojo, statytojo) reikalavimų, pavedimų ar prašymų, galimai prieštaraujančių įstatymams bei kitiems teisės aktams, kurie galėtų sukelti žalą Centrui;
9.3. sustabdyti statybos darbus, jei projekto įgyvendinimas ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms bei aplinkai, o atliekant kultūros paveldo tvarkymo darbus (kada pastebimos naujos, vertę turinčios savybės, ar naikinami saugotini elementai) pranešti savivaldybės paveldosaugos  padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnis).
10. Techninės priežiūros projekto vadovas atsako už:
10.1. visos informacijos apie vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų skaidrumą ir informatyvumą;
10.2. pareigų vykdymą tinkamai ir laiku bei tikslios informacijos teikimą;
10.3. savo kaltu veikimu ar neveikimu padarytus pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimus.