Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS DOKUMENTŲ VALDYMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentų valdymo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2.    Pareigybės lygis – B.
3.    Dokumentų valdymo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, perdavimą valstybės archyvams bei saugojimą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. išmanyti kalbos kultūrą ir raštvedybos taisykles;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis);
4.7. turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio darbo patirtį. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.    Užtikrina tinkamą dokumentų valdymą Centre: 
5.1.    padeda užtikrinti nepertraukiamą Centro administracinę veiklą:
5.2.    kontroliuoja dokumentų tinkamą įforminimą, netinkamai įformintus dokumentus grąžina rengėjui pataisyti;
5.3. registruoja, skenuoja ir į dokumentų valdymo sistemą įkelia vidaus, gautus ir siunčiamus dokumentus;
5.4. užtikrina duomenų, įvedamų į dokumentų valdymo sistemą, tikslumą, konfidencialumą;
5.5. tvarko individualius direktoriaus teisės aktus (įsakymai, potvarkiai, įgaliojimai), pildo registrus, formuoja bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui;
5.6. kontroliuoja direktoriaus pavedimų vykdymą bei galutinius įvykdymo terminus;
5.7. tvarko per elektroninio pristatymo sistemą gautus elektroninius dokumentus ir per ją siunčia elektroninius dokumentus;
5.8. įformina dokumentų išsiuntimą korespondentams registruotu ir paprastu paštu;
5.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, saugojimą ir asmenų aptarnavimą, projektus;
5.10. teikia informaciją darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, perdavimo valstybės archyvams bei saugojimo klausimais;
5.11. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą, raštvedybą, dokumentų rengimą ir jų įforminimą, tvarko Centro archyvą;
5.12. esant poreikiui, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
5.13. savo kompetencijos ribose suteikia informaciją Centro lankytojams;
5.14. rengia Centro dokumentacijos planą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus bei jų tęsinius, sudaro naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus ir duomenis įkelia į Elektroninę archyvų informacinę sistemą (EAIS), kontroliuoja Dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas skyriuose ir dokumentų valdymo sistemoje, teikia metodinę pagalbą darbuotojams bylų formavimo klausimais;
5.15. pagal kompetenciją formuoja susirašinėjimo bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui;
5.16. priima saugoti Centro nuolat bei ilgai saugomus dokumentus, organizuoja tolesnį jų naudojimą;
5.17. prižiūri, kaip Centre laikomasi dokumentų rengimo, įforminimo ir archyvavimo reikalavimų ir informuoja apie pažeidimus Skyriaus vedėją bei Centro direktorių;
5.18. savo kompetencijos ribose teikia informaciją apie gautus ar siųstus raštus, archyve suranda reikiamus dokumentus Centro darbuotojams;
5.19. rengia ir išduoda juridinį faktą patvirtinančias pažymas pagal fizinių ir juridinių asmenų užklausimus;
5.20. rengia pažymas apie Centro veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;
5.21. pagal kompetenciją rengia Centro raštus;
5.22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
________________