Pareigų aprašymas Spausdinti

Kultūros infrastruktūros centro

Techninės priežiūros tarnybOS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Techninės priežiūros tarnybos (toliau – tarnyba) vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Tarnybos vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, projektavimo darbus ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;

4.4. turėti organizacinių gebėjimų, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);

4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų vykdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gautos, einamųjų metų paveldotvarkos programų lėšomis finansuojamų projektų, dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;

5.2. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau – kultūros įstaigų) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų lėšomis finansuojamų projektų dokumentacijos peržiūrą ir vertinimą;

5.3. pagal kompetenciją organizuoja planuojamų sprendinių, poreikio ir kaštų pagrįstumo vertinimą, teikia apibendrintus siūlymus ir išvadas;

5.4. organizuoja išvadų dėl planuojamų statybos ir tvarkybos darbų kaštų, darbų tikslingumo parengimą;

5.5. koordinuoja tarnybos darbuotojų dalyvavimą rengiant objektų statybos, tvarkybos ir techninės priežiūros viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir organizuoja viešojo pirkimo užduočių (techninių specifikacijų) parengimą;

5.6. pagal kompetenciją koordinuoja tarnybos darbuotojų dalyvavimą viešųjų pirkimų procese, rengiant atsakymų  į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas projektus;

5.7. koordinuoja tarnybos darbuotojų dalyvavimą viešųjų pirkimų procese, atliekant pasiūlymų ir kvalifikacijos vertinimą pagal kompetenciją;

5.8. apibendrina tarnybos darbuotojų siūlymus dėl statybos ir tvarkybos darbų organizavimo, rangos sutarčių tobulinimo;

5.9. koordinuoja tarnybai priskirtų objektų projektinės dokumentacijos peržiūrą ir teikia apibendrintus siūlymus dėl dokumentacijos tobulinimo Centro direktoriaus pavaduotojui;

5.10. organizuoja paveldotvarkos programų tvarkybos darbų techninės priežiūros vykdymą;

5.11. organizuoja tarnybai priskirtuose objektuose, kultūros įstaigų infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo programų, tvarkomųjų statybos darbų techninę priežiūrą;

5.12. organizuoja tarnybai priskirtuose objektuose, kultūros įstaigų infrastruktūros  modernizavimo programų, statybos darbų techninę priežiūrą;

5.13. organizuoja tarnybos veiklą, esant sudarytai statinio statybos techninės priežiūros grupei;

5.14. koordinuoja techninės priežiūros kontrolę tarnybai priskirtuose objektuose;

5.15. atsako už tarnybos nuostatuose tarnybai keliamų ir nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laikantis kokybės standartų ir terminų;

5.16. užtikrina efektyvų tarnybos darbą, kontroliuoja tarnybos techninės priežiūros projekto vadovų darbą;

5.17. atstovauja tarnybą gamybinės paskirties ir specialias funkcijas vykdančių Centro struktūrinių padalinių vadovų darbiniuose susirinkimuose;

5.18. Centro direktoriaus pavaduotojui pasiūlius ir Centro direktoriui pavedus, priskirtuose objektuose vykdo techninės priežiūros projekto vadovo funkcijas, nurodytas techninės priežiūros projekto vadovo pareigybės aprašyme;

5.19. kontroliuoja tinkamą visų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ vykdymą tarnybos veikloje;

5.20. organizuoja visos informacijos apie tarnybos vykdomus projektus kaupimą elektroninėse laikmenose, užtikrinant darbo proceso tęstinumą, išsaugant duomenų teisingumą ir informatyvumą;

5.21. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus su Tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

5.22. organizuoja Tarnybos veiklos dokumentų registravimą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;

5.23. pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.24. pagal kompetenciją organizuoja tarnybos veiklos sričiai priskirtų fizinių ir juridinių asmenų prašymų, paklausimų, skundų nagrinėjimą ir dalyvavimą rengiant atsakymus į juos;

5.25. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus su Tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

6. Organizuoja ir kontroliuoja tarnybos veiklą, atstovaujant užsakovą ir priskirtuose paveldo tvarkybos objektuose vykdant techninės priežiūros projekto vadovo pareigybės aprašyme nurodytas projekto vadovo funkcijas.

7. Organizuoja ir kontroliuoja tarnybos veiklą, vykdant techninės priežiūros projekto vadovo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

IV SKYRIUS

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

8. Tarnybos vadovas turi teisę:

8.1. atstovauti be papildomo įgaliojimo užsakovui pagal nustatytą kompetenciją sprendžiant projekto vykdymo ir techninės priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

8.2. nevykdyti valstybės ir savivaldybių institucijų, juridinių bei fizinių asmenų (įskaitant užsakovo, naudotojo, statytojo) reikalavimų, pavedimų ar prašymų, galimai prieštaraujančių įstatymams bei kitiems teisės aktams, kurie galėtų sukelti žalą Centrui.

9. Tarnybos vadovas atsako už:

9.1. tinkamą pareigų vykdymą kokybiškai ir laiku bei tikslios informacijos teikimą;

9.2. savo kaltu veikimu ar neveikimu padarytus pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimus.

________________