Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS PATARĖJO FINANSAMS 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus patarėjas finansams yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A1;
3. Direktoriaus patarėjas finansams yra tiesiogiai pavaldus Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būtinas socialinių mokslų studijų krypties, ekonomikos krypties, ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.3 išmanyti buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, mokėti dirbti kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto formavimui ir apskaitai naudojamomis kompiuterinėmis programomis ir kitomis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis).
4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.     pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro metinį veiklos planą, rengia kitus su Centro veiklos tikslais susijusius planavimo dokumentus;
5.2.     rengia Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas Centro kompetencijos klausimais;
5.3.     dalyvauja Centro strategijos kūrime ir įgyvendinime;
5.4.     organizuoja Centro finansinę-buhalterinę apskaitą laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;
5.5.     rengia Centro biudžeto projektus, planuoja Centro finansinę veiklą;
5.6.    rengia Centrui skirtų valstybės biudžeto išlaidų sąmatas pagal metų ketvirčius;
5.7.     vykdo Centrui priskirtoms programoms ir projektams skirtų lėšų apskaitą bei valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų pagal priemones sąmatų likučio kontrolę;
5.8.    atlieka ūkines operacijas ir įvykius patvirtinančių dokumentų, prekių ir paslaugų sąskaitų-faktūrų bei kitų apskaitos dokumentų patikrą;
5.9.    atlieka biudžeto asignavimų ir kitų lėšų sąmatų vykdymo kontrolę;
5.10.    užtikrina tinkamai įformintų paraiškų savalaikį apmokėjimą;
5.11.     dalyvauja rengiant Centro projektų finansines paraiškas, rengia finansines ataskaitas, perduoda visą susijusią finansinę dokumentaciją atsakingoms institucijoms;
5.12.    teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms kontroliuojančioms institucijoms ataskaitas naudojantis atitinkamomis kompiuterinėmis programomis;
5.13.     organizuoja Centro materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų inventorizacijas;
5.14.     teikia finansinės veiklos ataskaitas ir kitą susijusią finansinę informaciją Centro direktoriui, atitinkamoms finansų ir statistikos institucijoms;
5.15.    dalyvauja diegiant Centro finansinės-ūkinės veiklos, apskaitos tvarkymo ir tobulinimo priemones;
5.16.    atstovauja Centrui, sprendžiant ir nagrinėjant finansinius klausimus kitose valstybės institucijose;
5.17.    atlieka finansinių bei ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo kontrolę;
5.18.    pagal kompetenciją atlieka rengiamų viešųjų pirkimų dokumentų (sutarties ir specifikacijos) projektų vertinimą;
5.19.    informuoja Centro direktorių apie pastebėtus trūkumus Centro finansinėje veikloje ir siūlo priemones jiems pašalinti;
5.20.    registruoja, tvarko kitus savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.21.    vykdo kitus Centro direktoriaus, su atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.