Pareigų aprašymas Spausdinti

KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – B;
3. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Administravimo skyriaus vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, valstybės ir įstaigų biudžeto formavimą, turto apskaitą, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.3 išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taktiškai bendrauti su žmonėmis;
4.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, mokėti dirbti kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto formavimui ir apskaitai naudojamomis kompiuterinėmis programomis, ir kitomis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.     nesant direktoriaus patarėjui finansams, atlieka reikiamas Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) finansines operacijas;
5.2.     apskaičiuoja Centro darbuotojų darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, užpildo atlyginimų žiniaraštį; 
5.3.     pildo buhalterinės ir atskaitomybės dokumentus, atlieka piniginių lėšų priėmimo ir išdavimo, apskaitos operacijas;
5.4.     vykdo turto, materialinių vertybių, atsargų, kuro, atsiskaitymų su tiekėjais, rangovais ir užsakovais apskaitą;
5.5.     tvarko pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlieka mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinėje sistemoje;
5.6.     priima iš Centro struktūrinių padalinių pirminę buhalterinės apskaitos dokumentaciją, ją apdoroja ir parengia suvestines ataskaitas;
5.7.     pildo buhalterinės apskaitos formas pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia kontroliuojančioms institucijoms;
5.8.    rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms; 
5.9.     tinkamai saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal patvirtintą dokumentacijos planą įformina jų bylas;
5.10.    dalyvauja inventorizuojant pinigines lėšas, materialines vertybes, atsiskaitymus bei mokėjimo įsipareigojimus, tikrina, ar inventorizacijos įrašai sudaryti teisingai;
5.11.     tvarko duomenis apie Centro darbuotojų asmenines banko sąskaitas (pildo, veda jų apskaitą), savo kompetencijos ribose;
5.12.     registruoja darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokėjimų dokumentus;
5.13.    tvarko jam perduotų griežtos atskaitomybės formų apskaitą;
5.14.     tikrina ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai, ar jie įforminti nepažeidžiant nustatytų reikalavimų;
5.15.     praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylos užbaigimo, sutvarko kaupiamas bylas ir perduoda į archyvą saugojimui;
5.16.    registruoja, tvarko kitus savo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.17.    vykdo kitus Skyriaus vadovo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.